Dostawa artykułów spożywczych

Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach, których wartość nie przekracza kwoty 30000 euro

Znak sprawy: DPS.ZP.22.343. 05.1.2018 Nowiny 28.11.2018 r. przetarg-spożywcze-Formularz.odt

(miejscowość i data )

28.11.2018r.

data ogłoszenia na stronie

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 05.1/2018

1. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, 22-105 Okszów, Nowiny 101 tel/fax: 82 569 07 89, e-mail: dps@dpswnowinach.pl zaprasza do złożenia ofert na:

2.Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych kod CPV: 15800000-6 zgodnie z wykazem zawartym w szczegółowej kalkulacji cenowej Formularz cenowy dostawy różnych produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach stanowiącej załącznik Nr 1do oferty.

3.Termin realizacji zamówienia: od 15.12.2018 r. do 30.11.2019 r.

4.Okres gwarancji: czas trwania dostaw.

5.Miejsce i termin złożenia oferty: DPS w Nowinach – Sekretariat w terminie do godz.10.30 w dniu 07.12.2018 r.

6.Termin otwarcia ofert: 07.12.2018 r. godz.11.00.

7.Warunki płatności: przelew 14 dni.

8.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Piotr Kowalczyk tel. 82 569 07 89

9.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w formule odpowiadającej niniejszemu wzorowi, w języku polskim w zamkniętej, opieczętowanej kopercie opisanej: „Dostawa artykułów spożywczych – 2018 /2019

Treść oferty:

  1. nazwa wykonawcy
  2. adres wykonawcy
  3. NIP
  4. regon
  5. nr rachunku bankowego
  6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto zł (słownie złotych

Podatek VAT zł (słownie złotych

Cenę brutto zł (słownie złotych

10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

-2-

10.8. Termin realizacji zamówienia…………………………………………………

10.9. Okres gwarancji………………………………………………………………….

10.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………..

10.11.Oświadczam, że zapoznałem się z dostępną dokumentacją i przedmiot zamówienia jest dla mnie zrozumiały, oraz że cena określona przeze mnie w ofercie obejmuje całość kosztów niezbędnych do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.

10.12.Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie, oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

10.13.Przyjmuję do wiadomości, że ze względu na żywotny interes Zamawiającego wynikający z okoliczności powodujących, że realizacja zamówienia może naruszać interes publiczny, niniejsze postępowanie może być unieważnione na każdym etapie procedury przed podpisaniem umowy. 10.14..Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

10.15. Do oferty dołączam (wymagane) wypełniony i podpisany druk: Oferta cenowa- szczegółowa kalkulacja cenowa na dostawę artykułów spożywczych do DPS w Nowinach.

10.15. Ponadto do oferty dołączam (wymagane):

10.15.1. Potwierdzone za zgodność: odpis z KRS lub wypis z CEIDG określający profil działalności, aktualne na dzień sporządzenia oferty.

10.15.2.Oświadczenie o posiadaniu uprawnienia do wykonywania obrotu artykułami spożywczymi, ich sprzedaży i dostawy.

……………………dnia………………………

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Zapytanie-spożywcze-1.odtUwaga: Informacja o wynikach postępowania dostępna będzie na żądanie Oferenta po terminie rozstrzygnięcia. oraz na stronie DPS w Nowinach

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy

zawiadomienie-o-wyborze-wykonawcy.odt