Dostawa energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach w roku 2019”

Znak sprawy: DPS.ZP.343.12.2018 Nowiny 05.12.2018r.

(miejscowość i data )

05.12.2018 r.

data ogłoszenia na stronie

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/2018

1. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, 22-105 Okszów, Nowiny 101 tel/fax: 82 569 07 89, e-mail: administracja@dpswnowinach.pl zaprasza do złożenia ofert na:

2.Przedmiot zamówienia:„Dostawa energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach w roku 2019

2.2. CPV: 09310000-5 – dostawa energii elektronicznej

do DPS w Nowinach w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r zgodnie z wykazem w szczegółowej kalkulacji cenowej zawartej w Formularzu cenowym „Dostawa energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach w roku 2019 stanowiącym załącznik Nr 1 do oferty

3.Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

4.Okres gwarancji: czas trwania dostaw.

5.Miejsce i termin złożenia oferty: DPS w Nowinach – Sekretariat w terminie do godz.11.00 w dniu 14.12.2018 r.

6.Termin otwarcia ofert: 14.12.2018 r. godz.11.10.

7.Warunki płatności: przelew 30 dni.

8.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Piotr Kowalczyk tel. 82 569 07-89

9.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w formule odpowiadającej niniejszemu wzorowi „Dostawa energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach w roku 2019, w języku polskim w zamkniętej, opieczętowanej kopercie opisanej:

10.Treść oferty:

 1. nazwa wykonawcy
 2. adres wykonawcy
 3. NIP
 4. regon
 5. nr rachunku bankowego
 6. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

za cenę brutto: …………………………………………………………………………………………… zł

(słownie …………………………………………………………………………………………………… )

wyliczoną według poniższego:

Lp.

Sprzedaż energii elektrycznej do ppe wg grup taryfowych
oraz charakteru użytkowania

Szacunkowe zużycie energii elektrycznej
w okresie obowiązywania umowy w MWh

Cena jednostkowa sprzedaży energii elektrycznej netto
w zł/MWh

(uśredniona dla wszystkich grup taryfowych)

Cena oferty netto

w zł

Podatek VAT
w zł

Cena oferty brutto
w zł

A

B

C

D = B x C

E = D x stawka podatku VAT 23%

F = D + E

1

Grupy taryfowe:

G12w

252,100

Łącznie wartość zamówienia

10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

10.8. Termin realizacji zamówienia…………………………………………………

10.9. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………..

10.10.Oświadczam, że zapoznałem się z dostępną dokumentacją i przedmiot zamówienia jest dla mnie zrozumiały, oraz że cena określona przeze mnie w ofercie obejmuje całość kosztów niezbędnych do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.

10.11.Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie, oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

10.12.Przyjmuję do wiadomości, że ze względu na żywotny interes Zamawiającego wynikający z okoliczności powodujących, że realizacja zamówienia może naruszać interes publiczny, niniejsze postępowanie może być unieważnione na każdym etapie procedury przed podpisaniem umowy. 10.13.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

10.14. Do oferty dołączam (wymagane) wypełniony i podpisany druk: załącznik Nr 1 Formularz cenowy na „Dostawę energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach w roku 2019

10.15. Ponadto do oferty dołączam (wymagane):

10.15.1. Potwierdzone za zgodność: odpis z KRS lub wypis z CEIDG określający profil działalności, aktualne na dzień sporządzenia oferty.

10.15.2.Oświadczenie o posiadaniu uprawnienia do wykonywania obrotu artykułami spożywczymi, ich sprzedaży i dostawy.

……………………dnia………………………

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Uwaga: Informacja o wynikach postępowania dostępna będzie na żądanie Oferenta po terminie rozstrzygnięcia. oraz na stronie DPS w Nowinach

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

_____________________

(pieczęć adresowa Wykonawcy/Wykonawców)

Ja (My) niżej podpisany (ni)

……………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

.………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy)

REGON ……………………………………… NIP…………………………………………………

odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia p.n.:

Dostawa energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach w roku 2019”

składamy niniejszą ofertę:

 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia,:

za cenę brutto: …………………………………………………………………………………………… zł

(słownie …………………………………………………………………………………………………… )

wyliczoną według poniższego:

Lp.

Sprzedaż energii elektrycznej do ppe wg grup taryfowych
oraz charakteru użytkowania

Szacunkowe zużycie energii elektrycznej
w okresie obowiązywania umowy w MWh

Cena jednostkowa sprzedaży energii elektrycznej netto
w zł/MWh

(uśredniona dla wszystkich grup taryfowych)

Cena oferty netto

w zł

Podatek VAT
w zł

Cena oferty brutto
w zł

A

B

C

D = B x C

E = D x stawka podatku VAT 23%

F = D + E

1

Grupy taryfowe:

C11, C12a, G11, G12, G12w

(wszystkie strefy)

252,100

Łącznie wartość zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

 2. Akceptujemy warunki płatności, tj. termin płatności faktury do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

……………………….., dnia ………………… ….………………………………………………………………………..

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika wykonawców)

– Wzór –

Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr ……

zawarta w dniu ……………….. r. Pomiędzy Powiatem Chełmskim, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, reprezentowanym przez p. Marcina Kopciewicza, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowinach, upoważnionego Uchwałą Nr 656/17 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 29 grudnia 2017 r. reprezentowanym przez:

Marcina Kopciewicza – Dyrektora

zwanego dalej Zamawiającym

a

………………………………….. z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ……………… , ……. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………, NIP ……….. , REGON ………. , Kapitał zakładowy: ………….. zł

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

………………………………………..

wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trynia zapytania ofertowego , prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, pod nazwą „Dostawa energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach w roku 2019.

W treści Umowy Zamawiający i Wykonawca zwani są również Stronami.

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są:

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 755), zwana dalej „ustawą Prawo Energetyczne”, wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej Umowy,

 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), zwana dalej „Kodeksem Cywilnym”,

 3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
  z późn. zm.
  ),

 4. Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr …………………z dnia …………………r. wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

 5. Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, zwanego dalej OSD.

 1. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do OSD
  PGE
  Dystrybucja S.A., z którym Zamawiający ma lub będzie miał podpisane umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej najpóźniej w dniu dokonywania zgłoszenia zawarcia nowej umowy sprzedaży do OSD.

§ 2

Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze sprzedażą (przez Wykonawcę) i zakupem (przez Zamawiającego) energii elektrycznej na zasadach określonych niniejszą Umową, w szacowanej ilości 252.100 MWh.

 1. Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania Umowy do zmiany grup taryfowych dla poszczególnych ppe określonych w załączniku nr 1 do Umowy po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z OSD w obrębie grup taryfowych ujętych w § 7 ust. 2. Zmiany następować będą na pisemne zgłoszenie Wykonawcy przez Zamawiającego począwszy od dnia dokonania tych zmian.

 2. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3 wymaga każdorazowo zaktualizowania załącznika nr 1 do niniejszej Umowy. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla punktów poboru wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy określana jest każdorazowo w umowach
  o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartych z PGE Dystrybucja S.A. i nie wymaga aktualizacji załącznika
  nr 1 do Umowy.

 3. Podana wielkość wolumenu energii elektrycznej określona w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii elektrycznej względem ilości określonej w ust. 1, spowodowanej zmniejszonym lub zwiększonym zużyciem energii elektrycznej w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od szacunkowej prognozy jej zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii elektrycznej. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego w ust. 1 nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej wg cen określonych w umowie. Zaistnienie okoliczności, o których mowa spowoduje odpowiednie zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy.

 4. Wykonawca zobowiązuje się nie dochodzić wobec Zamawiającego roszczeń z tytułu zaistnienia sytuacji określonych w ust. 2-5, w tym roszczeń finansowych (np. zmniejszenie lub zwiększenie ilości energii elektrycznej, dodanie nowych ppe w obrębie grup taryfowych określonych w §7 ust. 2 Umowy, ppe ze zmienionymi grupami taryfowymi obsługiwane będą w cenie określonej w §7 ust. 2 Umowy).

§ 3

Oświadczenia stron

 1. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres wykonywania przedmiotu Umowy posiada i będzie posiadał wszelkie wymagane prawem uprawnienia, w szczególności koncesję na obrót energią elektryczną, generalną umowę dystrybucyjną z OSD właściwym terytorialne Zamawiającemu, zapewni bilansowanie handlowe na rzecz Zamawiającego, zezwolenia i decyzje, a także inne niezbędne do właściwego wykonania niniejszej Umowy dokumenty. W przypadku gdy okres obowiązywania niniejszej Umowy jest dłuższy niż okres ważności któregokolwiek z ww. dokumentów Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie późniejszym niż 3 (trzy) miesiące przed upływem ważności danego dokumentu dostarczyć zamawiającemu aktualny dokument lub oświadczenie o przedłużeniu ważności ww. dokumentu na okres obowiązywania niniejszej Umowy.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej Umowy.

 3. Zamawiający oświadcza, że energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego.

§ 4

Termin realizacji

 1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2019 jednakże sprzedaż energii elektrycznej będzie realizowana nie wcześniej niż od dnia wskazanego w załączniku nr 1 do Umowy (kolumna okres dostaw „od”) dla każdego ppe oddzielnie po uprzednim skutecznym rozwiązaniu dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych i po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

§ 5

Obowiązki stron

 1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

 1. pobieranie energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami niniejszej Umowy,

 2. terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną,

 3. zawarcie w stosownym dla realizacji przedmiotu zamówienia czasie umów o świadczenie usług dystrybucji dla ppe, dla których jeszcze nie posiada ważnych umów o świadczenie usług dystrybucji oraz zapewnienie ich utrzymania w mocy przez okres trwania Umowy. W przypadku rozwiązania umowy
  o
  świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD lub zamiarze jej rozwiązania Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę,

 4. przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w szczególności
  o zmianach w umowach o świadczenie usług dystrybucji mających wpływ na realizację niniejszej Umowy,

 5. przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.

 1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

 1. sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami niniejszej Umowy,

 2. udostępnienia nieodpłatnie informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych ppe otrzymanych od OSD,

 3. pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe w zakresie sprzedaży energii elektrycznej w ramach niniejszej Umowy. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej. Tym samym Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów
  i obowiązków związanych z bilansowaniem handlowym,

 4. zapewnienia standardów jakościowych obsługi odbiorców,

 5. przyjmowanie od Zamawiającego i rozpatrywanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących rozliczeń sprzedawanej energii elektrycznej na zasadach określonych w § 7 ust. 10-12 niniejszej Umowy,

 6. terminowe i poprawne złożenie do OSD „powiadomienia o zawartej umowie sprzedaży energii elektrycznej” w imieniu własnym i Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu
  i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., umożliwiającego rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej do punktów poboru w terminach określonych w załączniku nr 1 do Umowy,

 7. udzielenie odpowiedzi na wniosek Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych o statusie złożonych powiadomień do OSD poprzez przesłanie do osób wskazanych w § 10, wykazu ppe, dla których zostały złożone powiadomienia,

 8. reprezentowanie Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy.

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po podpisaniu Umowy, w terminie umożliwiającym rozpoczęcie dostaw w przewidzianym w Umowie terminie w § 4 ust. 1 do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do pozytywnego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub opóźniających zmianę sprzedawcy, w szczególności w przypadku negatywnej weryfikacji powiadomień przez OSD, powiadomień zawierających braki lub błędy, Wykonawca niezwłocznie (w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia od OSD) poinformuje o tym fakcie Zamawiającego z podaniem przyczyny w formie e-mail osobę wskazaną do kontaktów ze strony Zamawiającego w § 10 ust. 1.

 1. Strony zobowiązują się do:

 1. zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię,

 2. niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za energię.

§ 6

Standardy jakości obsługi

 1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy w zakresie zachowania standardów jakościowych obsługi.

 2. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi w zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do udzielania bonifikat na zasadach i w wysokościach określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy (§ 42 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2500)) lub w każdym innym obowiązującym w chwili zaistnienia przywołanej okoliczności aktem prawnym dotyczącym standardów jakościowych obsługi.

 3. Wykonawca uwzględni należną Zamawiającemu bonifikatę na fakturze wystawionej za okres rozliczeniowy, którego dotyczy bonifikata, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, najpóźniej na fakturze za następny, bezpośrednio przypadający okres rozliczeniowy,
  w stosunku do okresu rozliczeniowego, którego dotyczy bonifikata. W przypadku braku możliwości uwzględnienia bonifikaty na fakturze, Wykonawca udzieli jej w oparciu o inny dokument, np. notę księgową.

 4. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie dystrybucyjnym oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD nie z winy Wykonawcy. Przez siłę wyższą rozumie się nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą stron, których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, pomimo dołożenia wszelkich starań. W szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi itp.) lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (wojna, stan wyjątkowy, ogłoszenia stanu klęski żywiołowej). Nie uznaje się za siłę wyższą w szczególności:

 1. strajków pracowników stron,

 2. utraty lub wstrzymania zewnętrznych źródeł finansowania bądź też pogorszenia standingu finansowego z innych przyczyn; w szczególności za siłę wyższą nie uważa się wstrzymania lub ograniczenia kredytu bądź gwarancji udzielonych przez instytucję finansową,

 3. trudności w pozyskaniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zobowiązania.

W przypadku, gdy działanie siły wyższej może wpłynąć na realizację przedmiotu Umowy, strony – pod rygorem utraty uprawnień – obowiązane są informować się wzajemnie o wystąpieniu okoliczności stanowiących siłę wyższą niezwłocznie w terminie jednego dnia od dnia, w którym dowiedzieli się o wystąpieniu siły wyższej bądź od dnia, w którym z zachowaniem należytej staranności winni stwierdzić jej wystąpienie.

§ 7

Wynagrodzenie i zasady rozliczeń

 1. Strony zgodnie postanawiają, że przewidywane wynagrodzenie z tytułu przedmiotowej Umowy należne Wykonawcy ustalone w oparciu o szacowany pobór energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej opisanych w załączniku nr 1 do Umowy

wyniesie w kwocie netto: … zł

(słownie: ...),

co stanowi wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 23% kwotę brutto ………………... zł

(słownie: ).

z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 4.

 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostało skalkulowane przez Wykonawcę
  w oparciu o ceny jednostkowe energii elektrycznej w wysokości:

wszystkie strefy – …….. zł netto za 1 MWh energii elektrycznej

 1. Wykonawca oświadcza, że ceny jednostkowe netto za 1 MWh energii elektrycznej skalkulował uwzględniając wszelkie koszty związane z realizacją Umowy sprzedaży i zapewnia stałość cen jednostkowych netto za 1 MWh energii elektrycznej przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, z wyjątkiem sytuacji, w której dokonana zostanie ustawowo zmiana stawki podatku akcyzowego oraz w przypadku zastosowania zmian,
  o których mowa w § 12 ust. 2 lit. c) i d).

 2. Podstawę do rozliczeń finansowych za łączną ilość energii sprzedanej Zamawiającemu na mocy niniejszej Umowy stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej, o której mowa w ust. 2, niniejszego paragrafu, oraz ilość faktycznie zużytej energii w danym okresie rozliczeniowym, w punktach poboru energii określonych
  w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, zliczanej wyłącznie na podstawie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – rozliczeniowych dokonywanych i dostarczanych Wykonawcy przez OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki. W przypadku nie otrzymania danych pomiarowych przez Wykonawcę od OSD, Zamawiający dopuszcza przekazanie Wykonawcy informacji na temat zużycia energii elektrycznej, na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do ppe Zamawiającego w celu wystawienia faktury rozliczeniowej.

Jeżeli dane pomiarowe otrzymane przez Wykonawcę od OSD okażą się niepoprawne (zaburzone), wówczas Wykonawca musi wystąpić do OSD z reklamacją w celu otrzymania poprawnych danych pomiarowych.

 1. Okres rozliczeniowy stosowany przez Wykonawcę przy rozliczeniach z Zamawiającym za pobraną energię elektryczną musi być identyczny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD wobec Zamawiającego za usługi dystrybucyjne. W przypadku stwierdzenia różnicy w okresie rozliczeniowym, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie złożenia reklamacji. W przypadku wątpliwości Wykonawcy dotyczących trwania
  i zakończenia okresu rozliczeniowego zastosowanego przez OSD Zamawiający będzie udzielał na prośbę Wykonawcy informacji w tym zakresie.

 2. Za wykonanie sprzedaży energii elektrycznej, Wykonawca nie wcześniej niż po zakończeniu okresu rozliczeniowego stosowanego przez OSD wobec Zamawiającego, będzie wystawiać faktury za dany okres rozliczeniowy w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania danych pomiarowych o zużyciu energii elektrycznej od OSD. W przypadku przedłużającego się terminu otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy faktury za dany okres rozliczeniowy Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o niezwłoczne wystawienie faktury, a jeżeli Wykonawca nie otrzymał od OSD danych pomiarowych lub otrzymane dane okażą się niepoprawne, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego i wystąpi jednocześnie do OSD
  z reklamacją w sprawie otrzymania danych pomiarowych. Zamawiający może zwrócić się także do Wykonawcy o przedstawienie dowodów udzielonej odpowiedzi otrzymanej przez Wykonawcę od OSD oraz wystąpienia do OSD w przypadku nadal przedłużającego się terminu z otrzymaniem faktury od Wykonawcy za sprzedaż energii elektrycznej.

Podstawą do wystawienia faktury mogą być również dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego na temat zużycia energii elektrycznej na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do ppe Zamawiającego, jeżeli Wykonawca będzie chciał skorzystać z takiej możliwości.

 1. Wraz z fakturą Wykonawca każdorazowo przedłoży specyfikację określającą ilość energii elektrycznej pobranej w poszczególnych punktach poboru oraz wysokość należności z tego tytułu – o ile faktura nie zawiera takich informacji. Specyfikacja musi zawierać dane dotyczące nazwy i adresu punktu poboru identyczne
  z nazwami określonymi w załączniku nr 1 do umowy, grupę taryfową, ilość zużytej energii elektrycznej
  w poszczególnych strefach, numer PPE.

 2. Faktury za pobraną energię elektryczną Wykonawca będzie wystawiał jako nabywcę Powiat Chełmski, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, a jako odbiorcę Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, Nowiny, 22-105 Okszów poszczególne jednostki organizacyjne (bez wskazania numeru NIP tej jednostki) i przesyłał na adres jednostki:

 3. Wynagrodzenie płatne będzie przez odbiorcę w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę pod względem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 4. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia pisemnej reklamacji, którą Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca niezwłocznie wystawi fakturę korygującą,
  a powstałą nadpłatę zwróci na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 14 dni bez dodatkowego wezwania.

 5. Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze, chyba że:

 1. faktura wystawiona została niezgodnie z treścią ust. 4, tj. zawiera nieprawidłowe zużycia energii elektrycznej lub wystawiona została w oparciu o zużycie szacowane lub prognozowane ze statusem „*”
  wg oznaczeń OSD a nie w oparciu o dane poprawne ze statusem „+” wg oznaczeń OSD tj. odczyty po zakończeniu okresu rozliczeniowego przekazane Wykonawcy przez OSD,

 2. faktura zawiera punkty poboru nie należące do Zamawiającego,

 3. uwzględnione na fakturze stawki za energię elektryczną są niezgodne ze stawkami opisanymi w § 7 ust. 2 Umowy lub zawierają dodatkowe nieuwzględnione w Umowie opłaty.

W takiej sytuacji bieg terminu płatności przedmiotowej faktury ulega zawieszeniu do czasu rozpatrzenia reklamacji oraz dostarczenia przez Wykonawcę korekty faktury.

 1. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego ppe Zamawiającego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną lub
  w przypadku, gdy OSD dokona korekty danych pomiarowych przekazanych Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy lub korekty faktur dla Zamawiającego, na podstawie których Wykonawca wystawi faktury Zamawiającemu, Wykonawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur Zamawiającemu według poniższych zasad:

 1. korekta faktur w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w § 7 ust. 12 obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy,

 2. podstawą rozliczenia przy korekcie faktur, o których mowa w § 7 ust. 12 pkt a) jest wielkość błędu wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego, zgodnie ze skorygowanymi danymi przekazanymi Wykonawcy przez OSD lub Zamawiającego,

 3. jeżeli określenie błędu, o którym mowa w § 7 ust. 12 pkt b) nie jest możliwe, podstawę do wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczona na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wskazanych przez układ pomiarowo – rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. W przypadku, gdy nie jest możliwe prawidłowe ustalenie sumy jednostek energii elektrycznej na podstawie danych za poprzedni okres rozliczeniowy, podstawę do wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczona na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wskazanych przez układ pomiarowo – rozliczeniowy
  w następnym okresie rozliczeniowym,

 4. w wyliczeniu wielkości korekty, Wykonawca uwzględnia sezonowość zużycia energii elektrycznej oraz inne udokumentowane przez Zamawiającego okoliczności mające wpływ na pobór tej energii,

 5. nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba, że Zamawiający zażąda jej zwrotu,

 6. niedopłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy lub będzie płatna przez Zamawiającego na podstawie faktury korygującej jeżeli Wykonawca wystawi korektę faktury.

§ 8

Kary umowne

 1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy lub rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1.

 2. Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy, niezależnie od uprawnień do naliczenia kar umownych, odszkodowanie w wysokości różnicy poniesionych kosztów zakupu energii elektrycznej kupionej na warunkach innych niż wynikające z niniejszej umowy (np. dostawy rezerwowe), na skutek odstąpienia Wykonawcy od wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym na skutek niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków opisanych w § 5 ust. 2 lit. f) Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

 4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania żądania ich zapłaty. Zapłata należności nastąpi na rachunek bankowy wskazany w żądaniu zapłaty. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnej kary umownej z faktury VAT Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 9

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie umowy

 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

 2. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia od Umowy
  w terminie 14 dni kalendarzowych.

 3. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy:

 1. jeżeli w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,

 2. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub gdy Wykonawca mimo otrzymania pisemnego wezwania z wyznaczonym dodatkowym dwutygodniowym terminem nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy,

 3. Wykonawca przed zakończeniem realizacji Umowy utraci uprawnienia, koncesję, generalną umowę dystrybucyjną, zezwolenia lub inne dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i nie przekaże Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przywrócenie uprawnień, koncesji zapewniających nieprzerwane dostawy energii elektrycznej.

 1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.3 i ust. 5 prawo złożenia oświadczenia
  o odstąpieniu od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie do końca daty obowiązywania umowy, przy czym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może nastąpić w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tych przyczyn
  .

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

 3. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy stronami umowy z momentem doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu
  w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień, kar umownych i odszkodowania.

§ 10

Osoby do kontaktów

 1. W bieżących kontaktach między Wykonawcą a Zamawiającym, nadzór nad prawidłową realizacją Umowy, reprezentować będą:

 1. ze strony Zamawiającego: Pan Piotr Kowalczyk

tel. 82 5690789 wew. 14, e-mail administracja@dpswnowinach.pl

 1. ze strony Wykonawcy: Pan/i …………………………………………………………..

tel. ……….…………., e-mail ………………………

 1. Za datę i godzinę skutecznego doręczenia korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej uznaje się dzień i godzinę jej wysłania przez nadawcę. W celach dowodowych nadawca winien posiadać wydruk z poczty elektronicznej potwierdzający wysłanie danej korespondencji. Za datę i godzinę skutecznego doręczenia korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego uznaje się dzień i godzinę jej otrzymania przez adresata.

 2. Stronom przysługuje uprawnienie do wskazania innej osoby, numeru telefonu lub poczty e-mail odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją Umowy poprzez niezwłoczne przesłanie w formie pisemnej zawiadomienia, w innym przypadku Strona niedopełniająca tego obowiązku przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikające z braku powiadomienia drugiej ze Stron
  o zaistniałych zmianach
  ..

§ 11

Zmiany w Umowie

 1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego w Umowie możliwości dokonania takich zmian oraz przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany wymagają obustronnej zgody wyrażonej na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

 2. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w treści Umowy, w zakresie::

 1. zmiany cen jednostkowych energii elektrycznej netto za 1 MWh w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki, od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany,

 2. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów
  i usług i/lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany,

 3. zmiany ceny jednostkowej netto za 1 MWh w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,

 4. zmiany ceny jednostkowej netto za 1 MWh w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,

 5. zmiany ilości istniejących punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr1 do Umowy, przy czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z zamknięcia lub likwidacji obiektu, zmiany punktu poboru do celów wytwórczych w sytuacji uzyskania przez Odbiorcę statusu prosumenta
  w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018r. poz. 1269), w przypadku przekazania zarządu, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu podmiotowi, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów, budowy nowych punktów poboru, dodania punktów poboru,

 6. zwiększenia ilości energii elektrycznej określonej w § 2 ust 1 Umowy, w przypadku wyższego zapotrzebowania,

 7. zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy, przedłużający się proces rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży,

 8. zmiany i dodania grup taryfowych w obrębie grup taryfowych ujętych w § 7 ust. 2 ,

 9. zmiany łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 7 ust 1 Umowy, o ile zajdą okoliczności (łącznie lub oddzielnie) opisane w § 12 ust. 2 lit. a) – g,

 10. oznaczenia danych dotyczących Nabywcy/Odbiorcy faktury,

 11. oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,

 12. zmiany podwykonawców, którzy zostali wskazani w ofercie Wykonawcy, o których mowa w §11 ust. 1 niniejszej umowy1.

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji
  w sprawie dokonania zmian, o których mowa w
  § 12 ust. 2 lit. c) i d), w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian, o których mowa § 12 ust. 2 lit. c) i d) do 30 dni od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa
  w § 12 ust. 2 lit. c) i d), mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz
  w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, w szczególności:

 1. przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia, co do wysokości dotychczasowych cen oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń,

 2. wykazanie wpływu zmian, o których mowa w § 12 ust. 2 lit. c) i d), na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,

 3. szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji zmiany do wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,

 4. wykazanie, że wnioskowana zmiana umowy będzie skutkować odpowiednią zmianą wynagrodzenia.

 1. W przypadku złożenia przez Wykonawcę powyższego wniosku, Strony będą prowadziły negocjacje
  z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w
  § 12 ust. 4-6. W terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku od Wykonawcy, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem).

 2. Zamawiający zajmie pisemnie stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.

 3. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie tylko tej części przedmiotu niniejszej umowy, jaka pozostała do zrealizowania po dniu zawarcia aneksu.

 4. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmiany cen energii elektrycznej, jeżeli miałyby mieć wpływ na podwyższenie, w szczególności w przypadku zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej.

 5. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na inny podmiot niż Zamawiający w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Ochrona danych osobowych

    1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się
     o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy.

    2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie
     z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

    3. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi i przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 755) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi do ww. ustaw oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).

 2. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać je pomiędzy sobą.

 3. Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej Umowy, których Strony nie rozwiążą w sposób, o którym mowa powyżej rozstrzygać będzie Sąd właściwy z uwagi na siedzibę Zamawiającego, chyba że sprawy sporne wynikające z Umowy będą należeć do kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 5. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – wykaz punktów poboru

 2. Załącznik nr 2 – pełnomocnictwo

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do Umowy

Nazwa i adres Nabywcy faktur Nazwa i adres Odbiorcy (Zamawiającego)/wysyłki faktur

Powiat Chełmski Dom Pomocy Społecznej w Nowinach

Plac Niepodległości 1 Nowiny

22–100 Chełm 22-105 Okszów

NIP 563-21-94-320

L.p.

DANE PUNKTU POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Okres dostaw

Szacowane zużycie
w kWh
na 2019 rok

Nazwa obiektu

Miejscowość

Ulica

Numer

Kod pocztowy

Poczta

Nazwa OSD

Nazwa obecnego Sprzedawcy

Zmiana sprzedawcy/
umowa

Numer PPE

Numer licznika

Grupa taryfowa

Moc umowna

Od

Do

1

Dom Pomocy Społecznej

Nowiny

22-105

Okszów

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość

PGE Obrót S.A.

kolejna/umowa sprzedaży

PLZKED000000220268

95836540

G12w

130

01.01.2019

31.12.2019

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:1

 

Załączniki do pobrania umowa-energia-2019.odt, Zapytanie-ofertowe-energia-elektryczna-2019.odt, Załącznik-nr-1-formularz-oferty-1.odt

Odpowiedź na zapytanie: Odpowiedź-na-zapytanie.odt

 

UNIEWAŻNIENIE     Energia-unieważnienie-converted.pdf