Dostawa leków dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach

Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: DPS.ZP.22.343. 11.2.2018 Nowiny, 04.12.2018 r.

(miejscowość i data )

04.12.2018r.

data ogłoszenia na stronie

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 11/2018

1. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, 22-105 Okszów, tel/fax: 82 569 07 89 e-mail: dps@dpswnowinach.pl zaprasza do złożenia ofert na:

2.Przedmiot zamówienia:

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
• 33600000-6 – produkty farmaceutyczne
Przedmiotem zamówienia
jest dostawa leków dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach w roku 2019 zgodnie z wykazem zawartym w kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik Nr1 do oferty

3.Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

4.Okres gwarancji: czas trwania dostaw.

5.Miejsce i termin złożenia oferty: DPS w Nowinach – Sekretariat w terminie do godz.9.00 w dniu 12.12.2018.

6.Termin otwarcia ofert: 12.12.2018 r. o godzinie 9.30.

6.1. Kryterium wyboru ofert

Lp

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Szczegółowy opis

Maksymalna liczba punktów w kryterium

1.

Cena

70%

Cena najniższa/cena badana x 70 pkt

70

2.

Czas dowozu leków

30%

1. Termin dostawy do2 h = 30 pkt.

2. Termin dostawy 2-5 h = 10 pkt.

3. Termin dostawy 5-12 h = 5 pkt.

4. Termin dostawy powyżej 12h = 0 pkt.

30

10

5

0

Maksymalna liczba punktów w postępowaniu

100

 • Przy ocenie ofert w kryterium „cena”- ocenie podlega cena całkowita w złotych brutto) wynikająca ze zsumowania wszystkich pozycji formularza cenowego. Punkty przyznaje się w skali od 1-70 w następujący sposób:

– oferta z najniższą ceną otrzymuje 70 punków

– pozostałe oferty są punktowane wedle następującej formuły ( x/y) x 70,

gdzie x= najniższa cena, y= cena ocenianej ofert

 • Przy ocenie ofert w kryterium „czas” – Zamawiający będzie stosował następującą punktację:

punkty przyznaje się w skali 1- 30 na podstawie czasu dostawy wydrukowanego z map google (najszybsza trasa), dodając przy tym jedną godzinę na przygotowanie zamówienia.

7.Warunki płatności: przelew 14 dni.

8.Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Pani Aneta Lipiec, Pani Alicja Jagodzińska oraz Pan Piotr Kowalczyk tel. 82 569 07 89 w godzinach 8.00 – 14.00 w dni powszednie. 9.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim w zamkniętej, opieczętowanej kopercie opisanej: „ Leki – 2019

10.Treść oferty:

 1. Nazwa wykonawcy
 2. Adres wykonawcy .
 3. NIP
 4. Regon …………………………………………………………………………………………………………………
 5. Nr rachunku bankowego ..
 6. Dane kontaktowe, tel/fax, mail………………………………………………………….…….
 7. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za :

Cenę netto……….(słownie złotych) ……..

Podatek VAT……..zł (słownie złotych) ………………………………………………………………

Cenę brutto……….zł (słownie złotych)……………………………………………………………..

10.7.1. Zobowiązuję się odbioru recept i dostarczenia leków od chwili zamówienia

w terminie:…………….h (2h, 5h lub 12h)

10.8. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

10.9. Termin realizacji zamówienia……………………………………………………

10.10. Okres gwarancji………………………………………………………………….

10.11. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………..

10.12.Oświadczam, że zapoznałem się z dostępną dokumentacją i przedmiot zamówienia jest dla mnie zrozumiały, oraz że cena określona przeze mnie w ofercie obejmuje całość kosztów niezbędnych do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.

10.13.Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

10.14.Przyjmuję do wiadomości, że ze względu na żywotny interes Zamawiającego wynikający z okoliczności powodujących, że realizacja zamówienia może naruszać interes publiczny, niniejsze postępowanie może być unieważnione na każdym etapie procedury przed podpisaniem umowy. 10.15.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

10.16. Do oferty dołączam (wymagane) wypełnione i podpisane druki: załącznik Nr 1 Kalkulacja cenowa na dostawy leków dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach w roku 2019.

10.17. Ponadto do oferty dołączam (wymagane):

10.17.1. Potwierdzone za zgodność: odpis z KRS lub wypis z CEIDG określający profil działalności, aktualne na dzień sporządzenia oferty.

…………………dnia………………………

Pieczęć i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 1 do oferty

Kalkulacja cenowa na dostawę leków do Domu Pomocy Społecznej w Nowiach w roku 2019

Lp.

Nazwa

Ilość

Rodzaj odpłatności *

Cena brutto po uwzględnieniu odpłatności **

Wartość brutto kol. 3 x kol. 5
***

1

2

3

4

5

6

1

Acard 75mg 60 tabl

550 op

2

Abilify 0,015g 28 tabl

6 op

3

Amitriptylina 0,025 g 60 tabl

12 op

4

Acidum folicum 15mg 30szt

252 op

5

Acidum folicum 5mg 30 szt

118 op

6

Agastin 20mg kaps. Dojel.twarde 0,02g 28 szt

9 op

7

Agen 10mg 30 szt

18 op.

8

Aglan 15mg apm. 5 szt

24 op.

9

Akineton 2mg tabl. 50szt

92 op

10

Amizepin 200mg tabl. 50szt

344 op.

11

Amlopin 5mg tabl. 30szt

28 op.

12

Amlozek 5mg tabl. 60szt

13op

13

Amoksiklaw 1g tabl. powlek. 14szt

10 op

14

Anapran 550mg tabl. powlek. 20szt

41 op

15

Anapran 550mg tabl. powlek. 60szt

10 op

16

Apap tabl. 12szt

20 op

17

Apo – napro 500mg tabl 30szt

36 op

18

Aspirin tabl. 10szt

45 op

19

Atrovent N aer. wziew.roztw. 0,02mg/1szt

23 szt

20

Augmentin SR tabl. 28 szt

34 op

21

Avedol tabl. powl. 12,5mg 30 szt

165 op

22

Avedol 6,25 mg / 30 szt

340 op

23

Axudan tabl. powl. 160mg 28 szt

18 op

24

Anesteloc 20mg 28tabl

80 op

25

Anesteloc 20mg 56 tabl

220op

26

Asecurin kaps. 20 szt

70 op

27

Altaziaja żel 75 g

160 szt

28

Andepin 0,02 g 30 tabl

16 op

29

Asmenol 0,01 g 28 tabl

84 op

30

Acodin 0,015 g 30 tabl

30 op

31

Asamax 500 / 50 tabl

8 op

32

Agapurin SR 0,4 g 20 tabl

68 op

33

Avamys aerozol

3 op

34

Beto 50 ZK tabl. 30 szt

54 op

35

Beto 25 ZK tabl. 30 szt

190 op.

36

Bibloc 1,25 30 tabl

76 op

37

Bibloc 2,5 30 tabl.

30 op

38

Baclofen 0,01

72 op

39

Bedicort G maść

12 op

40

Butapirazol 50 mg maść 30 g

30 op

41

Biofenac 0,1 g 20 tabl.

54 op

42

Biofuroksym 1.5g (1fiolka750mg) inj. dom/doż proszek do przyg. Zawiesiny lub roztworu

162 amp

43

Biofuroksym 750mg (1fiolka750mg) inj. dom/doż proszek do przyg. Zawiesiny lub roztworu

74 amp

44

Bioracef 500mg tabl. powl. 14 szt

10 op

45

Bisocard 5mg tabl. 30 szt

94 op

46

Canvinton forte 10mg tabl. 30 szt

140 op

47

Ceroxim 500mg tabl. powlek. 20szt

19 op

48

Chlorprothixen 0,05mg tabl. 50 szt

550 op

49

Chlorprothixen 15mg tabl. 50 szt

860 op

50

Clopixol Depot 0,2g/1ml 10 amp.

260 op

51

Cipronex 0,5g tabl. 10 szt

160 op

52

Clatra 20mg tabl 30szt

178 op

53

Clarzole 2,50mg tabl 30 szt

8 op

54

Clexane roztwór do wstrz. Podskórny 0,1g amp. 10szt

5 op

55

Clexane 40mg/0,4ml 1nj. Roztwór 10 amp. Strzyk. 0,4ml

41 op

56

Clindamycin MIP 600 tabl 12 szt

6 op

57

Clonazepamum 0,002g tabl 30szt

32 op

58

Clonazepan 0,5mg tabl 30 szt

136 op

59

Clopixol 0,01g tabl 100szt

44 op

60

Clopixol 0,025g tabl 100szt

12 op

61

Co Nortiran 0,16g+0,0125g tabl 28szt

21 op

62

Coaxil 0,0125 g 30 tabl

28 op

63

Captopril 12.5mg tabl 30szt

48 op

64

Captopril 25mg tabl. 30 szt

18 op

65

Cyclo 3 forte 0,15g+15g+0,1g kaps

250 op

66

Cepan krem 36g tuba

5 szt

67

Cyclovena 0,15g+0,1g+0,1g kaps 30 szt

150 op

68

Contouvr TS test paski 50 szt

30 op

69

Controloc 20mg tabl 28 szt

16 op

70

Convulex 300 tabl 100 szt

42 op

71

Convulex 0,5 tabl 100 szt

46 op

72

Co-Prestarium 10mg+10mg tabl 30 szt

20 op

73

Co-Prestarium 5mg+5mg tabl 30 szt

20 op

74

Co-Valsacor 160/12,5mg tabl 28 szt

2

75

Co-Valsacor 160/25mg tabl 28 szt

1

76

Clotrimazol krem 10 mg/g 20 g

80 op

77

Claritine 0,01 30 tabl.

51 op

78

Clemastin Hasco 1 mg 30 tabl

54 op

79

Cholinex 24 tabl

36 op

80

Cutivate krem 0,5 mg/g 15 g

8 op

81

Decaldol 0,05g /1ml 5amp. a 1ml

92 op

82

Doreta 0,0375 60 tab

15 op

83

Depacine Chrono 300mg tabl 30 szt

180 op

84

Depacine Chrono 500mg tabl 30 szt

1075 op

85

Deprexolet 10mg tabl 30 szt

41 op

86

Deprexolet 30 mg tabl 30 szt

38 op

87

Dermovate maść 0,05g/100g 25g

36 op

88

Diaprel MR 60mg tabl 30szt

28 op

89

Diaprel 30mg tabl 60 szt

22 op

90

Diclo Duo kaps.75mg 30szt

24 op

91

Digoxin 0,1mg tabl 30szt

30 op

92

Diovan 0,16g tabl 28 szt

14 op

93

Doxar 2mg tabl 30szt

5 op

94

Duomox 1g tabl 20szt.

25 op

95

Dicoflor 60 kaps. 20 szt

80 op

96

Dalacin C kaps. 300mg 16 szt

15 op

97

Dicloberl Ret 100 mg 20 kps.

170 op

98

Diprosalic płyn 30 ml

20 op

99

Diohespan 1 g 30 tabl.

42 op

100

Deflegmin 75 mg kps 10

45 op

101

Dicloziaja żel 100 g

100 op

102

Dentosept płyn 100 ml

15 op

103

Dezaftan żel 8 g

30 op

104

Effortil 7,5 mg 150 butelka

114 op

105

Elitasone maść 1 mg / g 15 g

5 op

106

Envil syrop 0,03 g / 5 ml 100 ml

20 fl

107

Espumisan 40 mg 100 tabl.

50 op

108

Erdomed 20 kps 0,3 g

10 op

109

Ebivol 5 mg tabl 30szt

54 op

110

Effox 10 mg tabl 60szt

111

Effox 20mg tabl 50szt

8 op

112

Effox long. 50mg tabl 30szt

70 op

113

Enarenal 10mg tabl 60 szt

9 op

114

Enarenal 20mg tabl 60 szt

17 op

115

Enarenal 5mg tabl 60 szt

20 op

116

Encorton 5mg tabl 20szt

19 op

117

Estazolam 2mg tabl 20 szt

114 op

118

Euthyrox 0,112 mg tabl 50 szt

11 op

119

Euthyrox 0,088 mg tabl 50szt

12 op

120

Euthyrox N 100 0,1 mg tabl 50szt

12 op

121

Euthyrox N 150 0,15 mg tabl 50szt.

4 op

122

Euthyrox N 200 0,02 mg tabl 50 szt

12 op

123

Euthyrox N 50 0,05 mg tabl 50 szt

26 op

124

Fastum żel 25 mg/g 100 g

40 op

125

Flavamed 0,06 / 10 tabl musujących

95 op

126

Flavamed 15 mg/5 ml 100 ml

70 fl.

127

Fanipos 0,05 mg / dawka 120 dawek

5 op

128

Feroplex 0,04 g/15 ml 20 fl.

20 op

129

Faxigen XL 75mg kaps. 28 szt

52 op

130

Finlepsin 200mg tabl 50 szt

636 op

131

Finlepsin 400mg tabl 50 szt

98 op

132

Fluksetyna Egis 20 mg kaps. 28 szt

130 op

133

Flutixon prosz. do inh. w kaps. 125 ug/dawkę 120

12 szt

134

Formetic 1000mg tabl 60 szt

68 op

135

Formetic 500 mg tabl 60 szt

52 op

136

Formetic 500 mg tabl 90 szt

31 op

137

Formetic 850 mg tabl 60 szt

20 op

138

Formetic 850 mg tabl 90 szt

26 op

139

Fraxiparine iniekcje roztwór do wstrzyknięć 0,4 ml
10 amp.strzykawek

22 op

140

Furaginum 50mg tabl 30 szt

198 op

141

Furosemidum 40 mg tabl 30 szt

286 op

142

Finospir 25 mg tabl 100 szt

170 op

143

Finospir 50 mg tabl 30 szt

70 op

144

Gabitril 100 mg tabl 50 szt

30 op

145

Glibetic 1 mg tabl 30 szt

48 op

146

Glibetic 2 mg tabl 30 szt

62 op

147

Glibetic 3 mg tabl 30 szt

62 op

148

Glibetic 4 mg tabl 30 szt

24 op

149

Gopten 2 mg kaps. 28 szt

36 op

150

Granuflex pasta 30g

42 op

151

Granugel żel 15g tuba

35 szt

152

Glucoza 5% 500 ml

130 szt

153

Gluco Sense- test paskowy 50 szt

200 op

154

Gastrolit 15 saszetek po 4,15 g

64 op

155

Haloperidol 0,2% krople doustne 2ml/1ml a 10 ml

260 szt

156

Haloperidol 1 mg tabl 40 szt

244 op

157

Haloperidol WZF 5 mg 30 tbl.

52 op

158

Hydroxyzyna 25 mg tabl 30 szt

550 op

159

Hydroxyzyna 10 mg tabl 30 szt

180 op

160

Hepatil tabl 40 szt

70 op

161

Helides kps 0,4 g 28 kps.

44 op

162

Heparegen 0,1 g 100 tabl.

25 op

163

Helicid 0,02 g 90 kps

42 op

164

Heviran 0,4 g /30 tab

12 op

165

Halidor 0,1 g 60 tabl.

12 op

166

Hydroxyzyna syrop 10 mg /5 ml 250 g

56 op

167

Ibufrofen 0,2g tabl 60 szt

20 op

168

Indapen SR 1,5 mg tabl 30 szt

58 op

169

Indix SR 1,5 mg tabl 30 szt

44 op

170

Insulina Mixtard 30 penfil do inj. 5 wkładów

20 op

171

Insulina Gensulin M 30 (30/70) injekcja zawiesina 100j.m./ml, 5 wkładów po 3 ml

36 op

172

Insulina Humulin M 3 (30/70)
5 wkł.

14 op

173

Insulina Gensulin N injekcja zawiesina 100j.m./ml, 5 wkładów po 3 ml

18 op

174

Insulina Gensulin R injekcja zawiesina 100j.m./ml, 5 wkładów po 3 ml

20 op

175

Iporel 75 mg tabl 50 szt

80 op

176

Katelin SR 100 tabl.

100 op

177

Ketonal żel 100 g

120 op

178

Kalipoz 391 mg tabl 30 szt

160 op

179

Kalipoz 391 mg tabl 60 szt

58op

180

Keppra 1g tabl 50 szt

8 op

181

Ketilept 25 mg tabl 30 szt

2 op

182

Ketonal forte 0,1 g tabl 30 szt

66 op

183

Ketrel 25 mg tabl 30 szt

760 op

184

Klarmin 0,5g tabl 14 szt

6 op

185

Klimicin kaps. 0,3g 16 szt

10 op

186

Klozapol 100 mg tabl 50 szt

198 op

187

Klozapol 25 mg tabl 50 szt

422op

188

Kwetaplex 0,1g tabl 60 szt

11op

189

Kwetaplex 0,3g tabl 60 szt

8 op

190

Klabax 0,5 g 14 tabl

84 op

191

Lacipil 4 mg tabl 28 szt.

9 op

192

Laktuloza MIP 9,75g/15ml syrop 500ml

220 szt

193

Lamitrin 0,1 g tabl 60 szt

26 op

194

Lamotrix 100 mg tabl 30 szt

14 op

195

Lerivon 10 mg tabl 30 szt

144 op

196

Lerivon 30 mg tabl 30 szt

90 op

197

Lerivon 60 mg tabl 30 szt

35 op

198

Levetivacetam 250 mg tabl 50 szt

30 op

199

Lisonoratio 20 mg tabl 30 szt

2 op

200

Lithium Carbonicum 0,25 g tabl 60 szt

110 op

201

Loperamid 2 mg tabl 30 szt

90 op

202

Lucetam 1200 mg tabl 60 szt

90 op

203

Luminalum 0,1 g tabl 10 szt

35 op

204

Lumega 3, kps 30 szt

36 op

205

Lorafen 1 mg tabl 25 szt

44op

206

Lacrimal krople 10 ml

20 op

207

Lioton żel 1000/ 100 g

56 op

208

Lagosa 0,15 g 25 tabl.

54 op

209

Linomag maść 100 g

200 op

210

Locoid Lipocream 1mg /g krem 15g

66 op

211

Madopar 62,5 mg 100 kps

16 op

212

Madopar 250 mg tabl. 100 szt

19 op

213

Madopar 125 mg kaps. 100 szt

70 op

214

Madopar HBS 250 mg tabl 100 szt

11 op

215

Metformax 1000 mg tabl 30 szt.

60 op

216

Metformax 500 mg tabl 60 szt

30 op

217

Metformax 500 mg tabl 30 szt

25 op

218

Metformax 850 mg tabl 30 szt

40 op

219

Metocard 50 mg tabl 30 szt

22 op

220

Milocardin 300 mg /15 g 15 ml

20 op

221

Metmin areozol 0,05 mg/dawkę 140 dawek

24 op

222

Miconal żel 0,02 /30 g

73 op

223

Miansec 0,03 g tabl 20 szt

28 op

224

Milurit 100 mg tabl 50 szt

47 op

225

Modafen grip. Tabl 12 szt

240 op

226

Mecortolon krem 5 mg/ 10 g

10op

227

Menthoparafinal 125g

40 op

228

Neo- angin 24 tbl.

55 op

229

Naproxen żel 100 g

90 op

230

Nifuroksazyd 200 mg 12 tabl.

96 op

231

Novate 0,5 mg/g maść 30 g

30 op

232

Novate 0,5 mg/g krem 30 g

35 op

233

Nalgesin 0,275 g 60 tab

50 op

234

Neomycyna aer TZF 11,72 mg – 32 g

30 op

235

Nedal 5 mg tabl 28 szt

98 op

236

Neutrop 300 mg tabl 50 szt

65 op

237

Neutrop 600 mg tabl 50 szt

91 op

238

Nimesil 100 mg/2 g 30 saszetek

40 op

239

Nitromint 400 ug/dawkę 11g (200 dawek)

15 op

240

Noliprel BI forte 10/2,5 mg tabl. 30 szt

50 op

241

Noliprel forte 5/1,25 mg tabl 30 szt.

124 op

242

Normosan fix saszetki 20 szt

145 op

243

Nortivan 0,16 g tabl 28 szt

24 op

244

Nortivan 0,08 tabl.28 szt

14 op

245

No-spa forte 80 mg tabl 20 szt

310 op

246

Nurofen forte tabl 24 szt

158op

247

Olfen 75 mg iniekcja roztwór 75mg/2ml 5amp. a 2ml

32 op

248

Opokan keto 25 mg/g żel 100 g

106 op

249

Octanisept 0,10 g płyn 1 litr

160 op

250

Ozzion 0,04 g 28 tabl.

54 op

251

Ortanol Plus kaps. 20 mg tabl 28 szt

94 op

252

Pernazyna 100 mg tabl 30 szt

288 op

253

Pernazyna 25 mg tabl 20 szt

260 op

254

Pernazyna 25 mg tabl 50 szt

1134 op

255

Pect-Drill 750 mg 20 tabl. do ssania

260 op

256

Paracetamol 500 mg 20 tabl.

295 op

257

Polcrom krople 0,02g/ml 2x 5 ml

34 op

258

Piramil 10 mg tabl 28 szt

110 op

259

Piramil 2,5 mg tabl 30 szt

15 op

260

Piramil 5 mg tabl 30 szt

22 op

261

Polpril 2,5 mg tabl 28 szt

64 op

262

Polpril 10 mg tabl 28 szt

118 op

263

Polpril 5 mg tabl 28 szt

161 op

264

Poltram Combo 37,5/325mg tabl 30 szt

46 op

265

Poltram Combo 37,5/325mg tabl 60 szt

30 op

266

Poltram 50 mg kaps. 20 szt

16 op

267

Poltram retard 100 mg tabl 30 szt

11 op

268

Prefaxine 37,5 mg tabl 28 szt

16 op

269

Prestarium 10 mg tabl 30 szt

22 op

270

Prestarium 5 mg tabl 30 szt

30 op

271

Propranol 0,01g tabl 50 szt

21 op

272

Purilon Gel 15g

97 szt

273

Pyralgina 500 mg tabl 6 szt

120 op

274

Pyralgina 500 mg tabl 12 szt

70 op

275

Polfilin 400 mg tabl 60 szt

140 op

276

Paracetamol czop. 0,5 g 10 szt

15 op

277

Ranigast 150 mg 60 szt

74 op

278

Relanium 5 mg tabl 20 szt

1020 op

279

Risperon 3 mg tabl 20 szt

68 op

280

Rispolept 3 mg tabl 20 szt

29 op

281

Rivastigmina Orion 1,5 mg tabl 28 szt

15 op

282

Risperon 2 mg tabl 20 szt

50 op

283

Rub – arom maść 40 g

370 szt

284

Ryspolit 1 mg tabl 20 szt

396 op

285

Ryspolit 2 mg tabl 20 szt

138op

286

Ryspolit 3 mg tabl 20 szt

10 op

287

Reasec 2,5 mg +0,025 mg tabl 20 szt.

40 op


288

Ramoclov 1g(0,875mg+125 mg)tabl.powl. 21 sztuk

9 op

289

Scorbolamid 300mg+5mg+100mg 20 szt

300 op

290

Scorbolamid 300 mg+5mg+100mg
40 szt.

80 op

291

Salmex inhalator proszkowy 500/50 ug/dawkę 60 dawek

5 szt

292

Seronil 10 mg tabl 100 szt

3 op

293

Seronil 10 mg tabl 30 szt

30 op

294

Seronil 20 mg tabl 30 szt

57 op

295

Sertagen 50 mg tabl 28 szt

54 op

296

Setaloft 50 mg tabl 30 szt

42 op

297

Setaloft 100 mg tabl 30 szt

16 op

298

Selgres 5 mg tabl 50 szt

25 op

299

Simvasterol 20 mg tabl 28 szt

26 op

300

Siofor 1000 mg tabl 60 szt

28 op

301

Siofor 500 mg tabl 60 szt

60 op

302

Solian 0,4 g tabl 30 szt

28 op

303

Sotahexal 0,04 g tabl 20 szt

5 op

304

Spasmolina kaps. 60 mg 20 szt

160 op

305

Spironol 100 mg tabl 20 szt

50 op

306

Spironol 25 mg tabl 100 szt

54 op

307

Spironol 25 mg tabl 20 szt

160 op

308

Stoperan kaps 8 szt

300 op

309

Sudocrem 125 g

320 op

310

Sudocrem 400g

252 op

311

Sudocrem 60g

340 szt

312

Sulpiryd 100 mg kaps 24 szt

45 op

313

Sulpiryd 0,2 g kaps 12 szt

14 op

314

Sulpiryd 50 mg kaps 24 szt

150 op

315

Sobycor 5 mg tabl 60 szt

36 op

316

Symetra 1g tabl 50 szt

10 op

317

Symfaxin ER tabl 28 szt

26 op

318

Scopolan 10 mg 30 tabl

51 op

319

Sylimarol 70 mg 30 tabl

40 op

320

Sebidin plus (5 mg +0,75 g) 16 tabl

70 op

321

Telfaxo 180 20 tabl.

88 op

322

Tormendiol maść 20 g

30 op

323

Tantum verde 0,15 % aerozol 30 ml

28 op

324

Tussi-Drill 5 mg/5 ml 150 ml

50 op

325

Traumon żel 10 % 100 g

60 op

326

Taninal 500 mg tabl 20 szt

230 op

327

Tarsime doż/dom 1,5 g 1 fiol.

50 a

328

Tarsime doż/dom 750 mg 1 fiol.

40 a

329

Tertensif SR 1,5 mg tabl 30 szt

60 op

330

Tezeo 80 mg tabl 28 szt

10 op

331

Theovent 300mg tabl 50 szt

54 op

332

Timonil 300 mg tabl 50 szt

12 op

333

Tisercin 0,025 g tabl 50 szt

772 op

334

Topamax 100 mg tabl 28 szt

20 op

335

Topamax 200 mg tabl 28 szt

28 op

336

Tramal kaps. 50 mg 20 szt

39 op

337

Tritace 5 mg tabl 28 szt

28 op

338

Trittico Cr 75 mg 30 szt

140 op

339

Tulip 20 mg tabl 30 szt –

10 op

340

Tegretol CR 200 50 szt

327 op

341

Tegretol CR 400 30 tabl

92 op

342

Valsacor 160 mg tabl 28 szt

38 op

343

Ventolin aerozol 100ug/dawkę 200 dawek

22 op

344

Verospiron 0,05 g kaps 30 szt

5 op

345

Vesel Due 250 mg kaps 50 szt

200 op

346

Vetira 1000 mg tabl 50 szt

24op

347

Vit B12 inj. 1000ug/2ml 10 amp po 11 ml

20 op

348

Vitreolent krople do oczu 10 ml

14 szt

349

Vivace 10 mg tabl 30 szt

28 op

350

Vivace 2,5 mg tabl 30 szt

30 op

351

Vivace 5 mg tabl 30 szt

37 op

352

Xarelto 20 mg tabl 14 szt

100 op

353

Xarelto 15 mg 42 szt.

20 op

354

Xaloptic krople do oczu 50 ug/ml 2,5 ml

2 szt

355

Xorimax 500 mg tabl 10 szt

50 op

356

Xenna Extra 20 mg 10 tabl.

110 op

357

Xylorin 0,55 mg 18 ml

20 fl

358

Zafiron proszek do inh. 0,012 mg

20 szt

359

Zaranta 10 mg tabl 28 szt

6 op

360

Zotral 50 mg tabl 28 szt

12 op

361

Zinacef 1,5 g inj. dom/doż

90 a

362

Zinacef 750 g inj. dom/doż

150 a

363

Zolafren 0,01 g tabl 30 szt

62 op

364

Zolafren 5 mg tabl 30 szt

58 op

365

Zolaxa 0,02 g tabl 30 szt

366

Zolaxa 0,01 g tabl 30 szt

367

Zolaxa 5 mg tabl 30 szt

28 op

368

Zamur 500 mg tabl 10 szt

369

Zirid 50 mg tabl 40 szt

54 op

370

Zyrtec 10 mg tabl 20 szt

34 op

371

Zalanzo 0,015 kps 28

30 op

372

Vessel Due F 250 mg kaps. 50 szt

180 op

373

Vinponton 5 mg tabl 50 szt

49 op

374

Urosept tabl 60 szt

140 op

375

Uratizolin krem 0,03 g

20 op

376

Tiorfan 0,1 g kaps 10 szt

377

Toramide 10 mg tabl 30 szt

180 op

378

Toramide 5 mg tabl 30 szt

180 op

379

Trifas 10 mg tabl 30 szt

134 op

380

Triplixam 5mg+1,25mg+5mg tabl 30 szt

44 op

381

Tizanor 4 mg tabl 30 szt

34 op

382

Acard 75mg tab 30 szt

150 op

383

Acodin 20 tab

20 op

384

Aciprex 10 mg 30 szt.

36 op

385

Atrovent areozol

3 op

386

Agapurin SR 600 mg 20 szt.

36 op

387

Amlozek 10 mg 30 szt.

2 op

388

Amaryl tabl 1 mg tbl 30 szt

2 op

389

Amaryl tabl 2 mg 30 szt.

2 op

390

Amaryl tabl 3 mg tbl 30 szt

1 op

391

Amaryl 4 tabl mg tbl 30 szt

8 op

392

Altaziaja aerozol

10 op

393

Acenocumarol tbl 4 mg 60 szt.

1 op

394

Axtil 5 mg 30 szt.

1 op

395

Atoris tbl

1op

396

Amlonor 5 mg 30 szt.

1 op

397

Amlozek 5 mg tabl 30 szt.

5 op

398

Adipine 10 mg 30 szt.

1 op

399

Axtil 10 mg 30 szt

5 op

400

Aropilo SR tab 28 szt

32 op

401

Asenor 500 mg 100 szt.

6 op

402

Asmag Forte tab. 50 szt.

26 op

403

Avedol 25 mg tab. 30 szt.

30 op

404

Baclofen 25 mg tab. 50 szt.

36 op

405

Biomentin 10 mg 30 tab.

24 op

406

Biotropil 1200 mg. tab. 60 tab.

48 op

407

Bisocard 2,5 mg draż. 30 szt.

24 op

408

Captopril 50 mg 30 szt.

1 op

409

Cavinton 5 mg 30 tab.

18 op

410

Cavinton 10 mg 30 tab.

18 op

411

Captopril 25 mg 30 szt.

6 op

412

Cogiton 10 mg 84 tab.

24 op

413

Co-Prestarium 10 mg+ 5 mg 30 szt

24 op

414

Decaldol jnj. Dom.(roztwór ) 500 mg/ml 5 amp. a 1 ml

60 op

415

Dexilant 30 mg. Kaps 28 szt.

12 op

416

Dexilant 60 mg. Kaps 28 szt.

8 op

417

Diuresin 5 mg 30 tab.

60 op

418

Diuresin 10 mg 30 tab.

40 op

419

Diuver 5 mg 30 tab.

20 op

420

Diaprel MR 60 mg. tabl. 30 szt.

12 op

421

Euthyrox N 75 mg tabl. 50 szt

10 op

422

Enema 150 ml

5 op

423

Enterol 250 mg kaps 20 szt.

120 op

424

Fusicutan krem 30g

10 op

425

Finaster 5mg 30szt.

40 op

426

Geriamoc kaps 30 szt

15 op

427

Gutron 2,5 mg tab 20 szt.

40 op

428

Keloderm krem 50 ml

5 op

429

Ketonal tab 50 mg 30 szt

12 op

430

Ketipinor 25 mg tabl. powlekane 100 szt.

4 op

431

Krople żołądkowe 35 g

20 op

432

Krople nasercowe 30 g

20 op

433

Lambrinex tab. 10 mg 30 szt.

12 op

434

Lambrinex tab 20 mg 30 szt.

12 op

435

Linomag krem 30 g

100 op

436

Lisiprol 10 mg tab 28 szt.

15 op

437

Metizol 5 mg tab. 50 szt

30 op

438

Microdacyn płyn 250 ml

10 op

439

Mitragen tabl 15 mg 30 szt

12 op

440

Mitragen tabl 30 mg 30 szt

12 op

441

Momecutan maść 50 ml

5 op

442

Nebivolek tabl 5 mg 28 szt

16 op

443

No-spa Forte 80mg 50 szt

60 op

444

Nossin tabl 28 szt

35 op

445

Octanisept 250 ml spray

20 op

446

Octanisept 50 ml spray

20 op

447

Osteogenon tabl 40 szt

30 op

448

Pamyl 20 mg tabl 28 szt

24 op

449

Paracetamol syrop 150 g

15 op

450

Pectodril syrop 150 g

10 op

451

Pimafucort krem 30 g

20 op

452

Prokit tabl 40 szt.

10 op

453

Polocard 75 mg 50 szt

300 op

454

Prazol 20 mg kaps 28 szt

40 op

455

Preductal MR 35 mg tabl 120

36 op

456

Rutinoscorbin draż 90 szt.

200 op

457

Spirytus salicylowy 100g

120 op

458

Sorbifer dulures tabl 50 szt

24 op

459

Syrop prawoślazowy 125 g

10 op

460

Szelazo kaps 60 szt

100 op

461

Triapid 100 mg 30 tabl

100 op

462

Trittico 150 mg 30 tabl

65 op

463

Tritace 5 mg 28 tabl

36 op

464

Uprox 400 mg kaps 30 szt

30 op

465

Vetira 500 mg tabletki powlekane 50 szt

3 op

466

Vinpoton 10 mg50 tabl

24 op

467

Witamina B comp 30 tabl

50 op

468

Witanina D3 30 tabl

80 op

469

Woda utleniona 100 g

150 op

470

Zaranta 20 mg tabl powlekane 28 szt

1 op

471

Zenmem 20 mg 28 szt

40 op

472

Zenmem 10 mg 28 szt

24 op

RAZEM

x

x

x

Uwaga

Powyższe zestawienie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zamówienia asortymentu w ściśle określonych ilościach.

………………………., dn. ………….. …………………………………………………….

(miejscowość, data ) (pieczęć i podpis osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej

pełnomocnictwo)

UMOWA Nr /2018 (wzór)

zawarta w dniu ………………r. pomiędzy Powiatem Chełmskim, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP: 563-21-94-320 reprezentowanym przez Marcina Kopciewicza – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowinach , Nowiny 101, Okszów 22-105 (Uchwała Nr 229/15 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 28 grudnia 2015 r.) zwanym dalej „Zamawiającym”

a………………………………………………………………………………………………………………prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą……………………………………………………………….., wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej (Krajowego Rejestru Sądowego) prowadzoną przez……………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków (zgodnie z załącznikiem Nr 1kalkulacja cenowa), produkty farmaceutyczne winny spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie Polski określone w ustawie z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne.

1.Dopuszcza się składanie ofert na preparaty w innych opakowaniach jednostkowych, wówczas obowiązuje przeliczenie ilości preparatu do wartości sumarycznej podanej przez Zamawiającego.

2.Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać minimum 12 – miesięczny termin ważności licząc od dnia dostawy. Zamawiający dopuszcza termin ważności przedmiotu zamówienia krótszy tylko w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

3.Oznakowanie dostarczonych preparatów (ulotki informacyjne, etykiety – oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.

4.W okresie trwania umowy Wykonawca może zaproponować lek zastępczy, w przypadku braku zamawianego preparatu (wymienionego w załączniku Nr1, będącego integralną częścią umowy, z zastrzeżeniem, że lek zastępczy jest wyjściem opcjonalnym i ma na celu zapewnienie Zamawiającemu ciągłości dostaw leków niezbędnych do leczenia mieszkańców, a Wykonawcy osiągnięcie spodziewanego zysku z tytułu realizacji umowy, także w przypadku wycofania danego preparatu z rynku lub wstrzymania jego produkcji. W wyniku zaistniałej sytuacji, o której mowa powyżej, Wykonawca zaoferuje lek zamienny po cenie rynkowej. Jeżeli zaoferowana cena preparatu zastępczego przewyższa cenę leku ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu leku zastępczego.

5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość w czasie trwania umowy zmniejszenia lub zwiększenia zakupu prognozowanej ilości leków, w zależności od ilości i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tego tytułu.

6.Podczas realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się sporządzić listę leków zawartych w załączniku uwzględniając wszystkie możliwe poziomy zapłaty na podstawie obowiązujących urzędowych cen leków zgodnych z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia.

§ 2

 1. Wykonawca oświadcza, że towar objęty przedmiotem umowy posiada świadectwo rejestracji wydane przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ulotkę informacyjną o leku w języku polskim.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towarów fabrycznie nowych, posiadających termin ważności wyraźnie oznaczony, nie krótszy niż 12 miesięcy.

§ 3

 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu leki w ilościach zgodnych ze składanymi zamówieniami.

 2. Asortyment produktów i ich ceny jednostkowe zawarte są w kalkulacji cenowej, będącej załącznikiem do niniejszej umowy.

 3. Odbiór recept oraz dostawa przedmiotu zamówienia będzie następowała transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy zgodnie z procedurami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Rozp. Min. Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. – Dz. U. z 2002r. nr 144, poz. 1216)

4. Wykonawca będzie odbierał recepty na leki oraz zamówienia na artykuły medyczne z siedziby Zamawiającego codziennie od poniedziałku do piątku.

5. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana w ciągu …….. godzin od przekazania zamówienia lub recepty, recepty cito – w ciągu 2 godzin.

6. W razie niedostarczenia partii towaru przez Wykonawcę w umówionym terminie lub w ilości mniejszej niż zamówiona, Zamawiający może zakupić ten towar od innego podmiotu. Wykonawca pokrywa różnicę między ceną jednostkową towaru zakupionego u innego podmiotu, a ceną jednostkową towaru określoną w załączniku do umowy.

7. Wykonawca dostarcza towar w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, które spełniają wymogi przewidziane przepisami prawa.

8. Reklamacje ilościowe, w zakresie zgodności ilości dostawy z zamówieniem lub zgodności ilości dostawy z ilościami wyszczególnionymi w specyfikacji ilościowo-asortymentowej dołączonej przez Wykonawcę do dostawy, Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie lub pisemnie w terminie trzech dni roboczych od daty dostawy.

9. Reklamacje jakościowe Zamawiający zgłasza Wykonawcy niezwłocznie po stwierdzeniu wady w formie pisemnej, nie później niż do upływu terminu ważności reklamowanych leków

10.Wykonawca załatwia reklamacje jakościowe i ilościowe w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

§ 4

 1. Osobami upoważnionymi do odbioru i potwierdzenia dostawy są: w Pawilonie A – kierownik ZTO1- Pani Aneta Lipiec, w Pawilonie B – kierownik ZTO2 – Pani Alicja Jagodzińska. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku niezgodności dostawy z zamówieniem.

§ 5

 1. Asortyment towaru, prognozowaną ilość oraz cenę jednostkową brutto zawiera załącznik Nr 1 do umowy. Zawarte w nim zestawienie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zamówienia asortymentu w ściśle określonych ilościach.

 2. Na fakturze za dostarczone leki refundowane Wykonawca dokona podziału ceny na tę część, którą płaci mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Nowinach oraz tę część, którą płaci Dom Pomocy Społecznej w Nowinach.

 3. Faktury za leki będą wystawiane niezwłocznie po każdej dostawie na podstawie zrealizowanych recept i zapotrzebowań składanych przez Zamawiającego.

 4. Okres płatności – 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

 5. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

 6. Za zwłokę w zapłacie Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.

 7. Zamawiający wymaga stałości cen przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem:

  • Zamawiający zastrzega, że cena asortymentu może się zmienić w przypadku zmian przepisów ogólnych w tym zakresie, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135 ze zm.).

  • Zamawiający zastrzega, że zmianę tych cen dopuszcza się z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów.

  • W przypadku gdy wzrost cen proponowanego asortymentu po cenach umownych u producenta przekroczy 10% w stosunku do cen w dniu złożenia oferty (wzrost ten może być uwzględniony po wcześniejszym udokumentowaniu przez Wykonawcę).

  • W przypadku asortymentu importowanego zmiana cen będzie możliwa, gdy wskaźnik wzrostu kursu waluty producenta przekroczy 8% w stosunku do kursu z dnia złożenia oferty (średni kurs NBP).

  • Zmiany cen wynikających ze zmian stawek podatkowych w stopniu wynikającym z tych zmian oraz w innych, nie dających się przewidzieć przypadkach przed przystąpieniem do składania ofert.

  • Podwyższenie cen umownych nie może nastąpić w okresie krótszym niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

  • Wykonawca o zmianie cen na wyższe winien powiadomić Zamawiającego pisemnie z minimum 7 – dniowym wyprzedzeniem wraz z uzasadnieniem dokonanych podwyżek.

  • Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej brutto w sytuacji zmiany stawki podatku VAT wynikającej z obowiązującego prawa.

 8. W przypadku okresowych promocji cenowych towaru, stosowanych przez producentów, strony uzgadniają, że w tym okresie dostawy towarów wyszczególnionych w załącznikach do umowy będą realizowane przez Wykonawcę w cenach niższych, uwzględniających promocję cenową.

 9. Strony zastrzegają możliwość ograniczenia asortymentu towaru objętego przedmiotem zamówienia o pozycje, które zostały wyłączone z produkcji lub ich produkcja została wstrzymana.

§ 6

Cena za realizację całego zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:

kwota netto………………………. zł. + ……….. zł. Podatek VAT = …………………………………….. Kwota brutto:……………………………………………. (słownie………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

§ 7

 1. Umowa obowiązuje w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyn za 30 dniowym okresem wypowiedzenia.

§ 8

1. Zamawiający zapłaci za zrealizowane dostawy przelewem w ciągu 14 dni od daty

otrzymania faktury.

§ 9

 1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2% ceny niezrealizowanej części zamówienia.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 2% niezrealizowanej części zamówienia.

 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary z jego należności.

§ 10

 1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. W sprawach spornych właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd odpowiedni do siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załączniki do pobrania: przetarg-leki-2019-do-ogłoszenia.odt

Odpowiedź na zapytanie odpowiedż-na-zapytania-1.odt, odpowiedż-na-zapytania-2.odt

Karta oceny ofert: zawiadomienie-o-wyborze-oferty.odt