DOSTAWA LEKÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWINACH W ROKU 2018 – ROZSTRZYGNIĘCIE

Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: DPS.ZP.22.343. 12A.2.2017 Nowiny, 20.12.2017 r.

(miejscowość i data )

20.12.2017r.

data ogłoszenia na stronie

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12A/2017

1. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, 22-105 Okszów, tel/fax: 82 569 07 89 e-mail: dps@dpswnowinach.pl zaprasza do złożenia ofert na:

2.Przedmiot zamówienia:

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
• 33600000-6 – produkty farmaceutyczne
Przedmiotem zamówienia
jest dostawa leków dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach w roku 2018 zgodnie z wykazem zawartym w kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik Nr1 do oferty

3.Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

4.Okres gwarancji: czas trwania dostaw.

5.Miejsce i termin złożenia oferty: DPS w Nowinach – Sekretariat w terminie do godz.11.00 w dniu 28.12.2017 .

6.Termin otwarcia ofert: 28.12.2017 r. o godzinie 11.10

6.1. Kryterium wyboru ofert

Lp

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Szczegółowy opis

Maksymalna liczba punktów w kryterium

1.

Cena

60%

Cena najniższa/cena badana x 60 pkt

60

2.

Termin odbioru recepty i dostarczenia leku od chwili zamówienia

40%

1. Termin dostawy 12 h = 40 pkt.

2. Termin dostawy 18 h = 20 pkt.

3. Termin dostawy 24 h = 0 pkt.

40

Maksymalna liczba punktów w postępowaniu

100

7.Warunki płatności: przelew 14 dni.

8.Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Pani Aneta Lipiec, Pani Marta Niedziałek oraz Pan Mirosław Piłat tel. 82 569 07 89 w godzinach 8.00 – 14.00 w dni powszednie. 9.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim w zamkniętej, opieczętowanej kopercie opisanej: „ Leki– 2018”

10.Treść oferty:

 1. Nazwa wykonawcy
 2. Adres wykonawcy
 3. NIP
 4. Regon …………………………………………………………………………………………………………
 5. Nr rachunku bankowego ..
 6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za :

Cenę netto zł (słownie złotych)

Podatek VAT zł (słownie złotych)

Cenę brutto zł (słownie złotych)

10.6.1. Zobowiązuję się odbioru recept i dostarczenia leków od chwili zamówienia

w terminie:…………….h (12h, 18h lub 24h)

10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

10.8. Termin realizacji zamówienia…………………………………………………

10.9. Okres gwarancji………………………………………………………………….

10.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………..

10.11.Oświadczam, że zapoznałem się z dostępną dokumentacją i przedmiot zamówienia jest dla mnie zrozumiały, oraz że cena określona przeze mnie w ofercie obejmuje całość kosztów niezbędnych do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.

10.12.Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

10.13.Przyjmuję do wiadomości, że ze względu na żywotny interes Zamawiającego wynikający z okoliczności powodujących, że realizacja zamówienia może naruszać interes publiczny, niniejsze postępowanie może być unieważnione na każdym etapie procedury przed podpisaniem umowy. 10.14..Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

10.15. Do oferty dołączam (wymagane) wypełnione i podpisane druki: załącznik Nr 1 Kalkulacja cenowa na dostawy leków dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach w roku 2018

10.16. Ponadto do oferty dołączam (wymagane):

10.16.1. Potwierdzone za zgodność: odpis z KRS lub wypis z CEIDG określający profil działalności, aktualne na dzień sporządzenia oferty.

…………………dnia………………………

Pieczęć podpis wykonawcy

Załącznik Nr 1 do oferty

Kalkulacja cenowa na dostawę leków do Domu Pomocy Społecznej w Nowiach w roku 2018

Lp.

Nazwa

Ilość

Rodzaj odpłatności *

Cena brutto po uwzględnieniu odpłatności **

Wartość brutto kol. 3 x kol. 5

***

Wartość netto

1

2

3

4

5

6

1

Acard 75mg 60 tabl

350 op

2

Abilify 0,015g 28 tabl

14 op

3

Amitriptylina 0,025 g 60 tabl

16 op

4

Acidum folicum 15mg 30szt

350 op

5

Acidum folicum 5mg 30 szt

106 op

6

Agastin 20mg kaps. dojelitowe 28 szt

9 op

7

Agen 10mg 30 szt

28 op.

8

Agen 5mg 30 szt.

20 op

9

Aglan 15mg apm. 5 szt

39 op.

10

Akineton 2mg tabl. 50szt

100 op

11

Amizepin 200mg tabl. 50szt

200 op.

12

Amlopin 5mg tabl. 30szt

78 op.

13

Amlozek 5mg tabl. 60szt

8 op

14

Aryzalera 0,015g tabl. 56 szt

10op

15

Amoksiklaw 1g tabl. powlek. 14szt

10 op

16

Anapran 550mg tabl. powlek. 20szt

40 op

17

Anapran 550mg tabl. powlek. 60szt

16 op

18

Apap tabl. 12szt

30 op

19

Apo – napro 500mg tabl 30szt

48 op

20

Aspirin tabl. 10szt

41 op

21

Atimos aerozol wziewny 12 ug/dawka 120 dawek

2 szt

22

Atrovent N aer. wziew.roztw. 0,02mg/1szt

40 szt

23

Augmentin SR tabl. 28 szt

22 op

24

Avedol tabl. powl. 12,5mg 30 szt

5 op

25

Avedol 6,25 mg / 30 szt

82 op

26

Axudan tabl. powl. 160mg 28 szt

28 op

27

Azycyna 500mg tabl. powl.3 szt

4 op

28

Anesteloc 20mg 28tabl

100 op

29

Anesteloc 20mg 56 tabl

40 op

30

Asecurin kaps. 20 szt

44 op

31

Altaziaja żel 75 g

80 szt

32

Andepin 0,02 g 30 tabl

16 op

33

Asmenol 0,01 g 28 tabl

28 op

34

Acordin 0,015 g 30 tabl

30 op

35

Asamax 500 / 50 tabl

16 op

36

Agapurin SR 0,4 g 20 tabl

20 op

37

Avamys aerozol 27,5 ug/dawka 120 dawek

6 op

38

Beto 50 ZK tabl. 28 szt

70 op

39

Beto 25 ZK tabl. 28 szt

124 op.

40

Bibloc 1,25 30 tabl

100 op

41

Bibloc 2,5 30 tabl.

56 op

42

Baclofen 0,01 50 tabl.

30 op

43

Bedicort G maść 15 g ( 0,5 mg+1 mg)/g

12 op

44

Butapirazol 50 mg maść 30 g

24 op

45

Biofenac 0,1 g 20 tabl.

36 op

46

Biofuroksym 1.5g (1fiolka 1,5 g) proszek do sporządzania roztworu do wstrzyknięć

250 amp

47

Biofuroksym 750mg proszek do sporządzania rostworu do wstrzyknięcia

125 amp

48

Bioracef 500mg tabl. powl. 14 szt

10 op

49

Bisocard 5mg tabl. 30 szt

28 op

50

Cavinton forte 10mg tabl. 30 szt

75 op

51

Ceroxim 500mg tabl. powlek. 20szt

30 op

52

Chlorprothixen 50 mg tabl. 50 szt

350 op

53

Chlorprothixen 15mg tabl. 50 szt

800 op

54

Clopixol Depot 0,2g/1ml 1 amp.

400 op

55

Cipronex 0,5g tabl. 10szt

22 op

56

Clatra 20mg tabl 30szt

60 op

57

Clarzole 2,50mg tabl 30 szt

23 op

58

Clexane roztwór do wstrz. Podskórny 0,1g amp. 10szt

6 op

59

Clexane 40mg/0,4ml 1nj. Roztwór 10 amp. Strzyk. 0,4ml

50 op

60

Clindamycin MIP 600 tabl 12 szt

10 op

61

Clonazepamum 0,002g tabl 30szt

62 op

62

Clonazepan 0,5mg tabl 30 szt

128 op

63

Clopixol 0,01g tabl 100szt

70 op

64

Clopixol 0,025g tabl 100szt

27 op

65

Co Nortiran 0,16g+0,0125g tabl 28szt

26 op

66

Coaxil 0,0125 g 30 tabl

38 op

67

Captopril 12.5mg tabl 30szt

42 op

68

Captopril 25mg tabl. 30 szt

32 op

69

Cyclo 3 forte 0,15g+15g+0,1g kaps 30 szt

130 op

70

Cepan krem 36g tuba

6 szt

71

Cyclovena 0,15g+0,1g+0,1g kaps 30 szt

170 op

72

Contur plus test paski 50szt

10op

73

Contur TS test paski 50 szt

20 op

74

Controloc 20mg tabl 28 szt

10 op

75

Convulex 300 mg tabl 100szt

82 op

76

Convulex 500 kps 100 szt

74 op

77

Co-Prestarium 10mg+10mg tabl 30 szt

12 op

78

Co-Prestarium 5mg+5mg tabl 30 szt

10 op

79

Co-Valsacor 160/12,5mg tabl 28 szt

80

Co-Valsacor 160/25mg tabl 28 szt

81

Clotrimazol krem 10 mg/g 20 g

50 op

82

Claritine 0,01 30 tabl.

38 op

83

Clemastin Hasco 1 mg 30 tabl

40 op

84

Cipronex 0,5 20 tabl

36 op

85

Cholinex 150 mg 24 tabl

24 op

86

Cutivate krem 0,5 mg/g 15 g

8 op

87

Decaldol 0,05g /1ml 5amp. a 1ml

52 op

88

Doreta 0,0375 60 tab

20 op

89

Depacine Chrono 300mg tabl 30 szt

300 op

90

Depacine Chrono 500mg tabl 30 szt

1975 op

91

Deprexolet 10mg tabl 30 szt

25 op

92

Deprexolet 30 mg tabl 30 szt

58 op

93

Dermovate maść 0,05g/100g 25g

30 op

94

Diaprel MR 60mg tabl 30szt

53 op

95

Diaprel 30mg tabl 60 szt

1 op

96

Diclo Duo kaps.75mg 30szt

34 op

97

Digoxin 0,1mg tabl 30szt

100 op

98

Diovan 0,16g tabl 28 szt

24 op

99

Doxar 2mg tabl 30szt

20 op

100

Duomox 1g tabl 20szt.

34 op

101

Dicoflor 60 kaps. 20 szt

60 op

102

Dalacin C kaps. 300 mg 16 szt

11 op

103

Dicloberl ret 100 mg 20 kps

62 op

104

Diprosalic płyn 30 ml

20 op

105

Diohespan 1 g 30 tabl.

24 op

106

Deflegmin 75 mg kps 10

30 op

107

Dicloziaja żel 100 g 11,6 mg/g

26 op

108

Dentosept płyn

6 op

109

Dezaftan żel 8 g

10 op

110

Effortil 7,5 mg 150 butelka

28 op

111

Elitasone maść 1 mg /g 15 g

10 op

112

Envil syrop 0,03 g/ 5 ml 100 ml

20 fl

113

Espumisan 40 mg 100 tabl.

34 op

114

Erdomed 300 mg 20 kps

20 op

115

Ebivol 5 mg tabl 30szt

67 op

116

Effox 10 mg tabl 60szt

1 op

117

Effox 20mg tabl 50szt

10 op

118

Effox long. 50mg tabl 30szt

250 op

119

Enarenal 10mg tabl 60 szt

2 op

120

Enarenal 20mg tabl 60 szt

1 op

121

Enarenal 5mg tabl 60 szt

5 op

122

Encorton 5mg tabl 20szt

25 op

123

Estazolam 2mg tabl 20 sszt

44 op

124

Euthyrox N 0,112 mg tabl 50 szt

13 op

125

Euthyrox N 0,088 mg tabl 50szt

15 op

126

Euthyrox N 100 0,1mg tabl 50szt

10 op

127

Euthyrox N 150 0,15mg tabl 50szt.

1 op

128

Euthyrox N 200 0,02 mg tabl 50 szt

17 op

129

Euthyrox N 50 0,05 mg tabl 50 szt

28 op

130

Fastum żel 25 mg/g 100 g

12 op

131

Flavamed 0,06 / 10 tabl musujących

36 op

132

Flavamed 15 mg / 5 ml 100 ml

24 fl.

133

Fanipos areozol 0,05 mg / dawka 120 dawek

10 op

134

Feroplex 0,04 g/15 ml 20 fl

10 op

135

Faxigen XL 75mg kaps. 28 szt

20 op

136

Finlepsin 200mg tabl 50 szt

200 op

137

Finlepsin 400mg tabl 50 szt

120 op

138

Fluksetyna Egis 20 mg kaps. 28 szt

150 op

139

Fluoxetin kaps. 0,02g 30 szt

10 op

140

Flutixon prosz. do inh. w kaps. 125 ug/dawkę 120 szt

7 op

141

Formetic 1000mg tabl 60 szt

26 op

142

Formetic 500 mg tabl 60 szt

20 op

143

Formetic 500 mg tabl 90 szt

41 op

144

Formetic 850 mg tabl 60 szt

35 op

145

Formetic 850 mg tabl 90 szt

16 op

146

Fraxiparine roztwór do wskrzyknięć /0,4ml.10amp.strzyk.0,4 ml.

10 op

147

Furaginum 50mg tabl 30 szt

108 op

148

Furosemidum 40 mg tabl 30 szt

130 op

149

Finospir 25 mg tabl 100 szt

64 op

150

Finospir 50 mg tabl 30 szt

10 op

151

Gabitril 10 mg tabl 50 szt

38 op

152

Ganfort krople do oczu roztwór 3ml

1 szt

153

Glibetic 1 mg tabl 30 szt

44 op

154

Glibetic 2 mg tabl 30 szt

74 op

155

Glibetic 3 mg tabl 30 szt

50 op

156

Glibetic 3 mg tabl 60 szt

20 op

157

Glibetic 4 mg tabl 30 szt

22 op

158

Gopten 2 mg kaps. 28 szt

1 op

159

Granuflex pasta 30g

54 op

160

Granugel żel 15g tuba

56 szt

161

Glucoza 5% 500 ml

84 szt

162

Gluco Sense- test paskowy 50 szt

120 op

163

Gastrolit 15 saszetek po 4,15 g

14 op

164

Haloperidol krople doustne 2ml/ml 10 ml

330 szt

165

Haloperidol 1 mg tabl 40 szt

200 op

166

Haloperidol WZF 5 mg 30 tbl.

52 op

167

Hydroxyzyna 25 mg tabl 30 szt

200 op

168

Hydroxyzyna 10 mg tabl 30 szt

50 op

169

Hepatil tabl 40 szt

49 op

170

Helides kps 0,04 g 28 kps.

24 op

171

Heparegen 0,1 g 100 tabl.

14 op

172

Helicid 0,02 g 90 kps

16 op

173

Heviran 0,4 g /30 tab

12 op

174

Halidor 0,1 g 60 tabl.

24 op

175

Hydroxyzyna syrop 2 mg /250

55 op

176

Ibufrofen 0,2g tabl 60 szt

47 op

177

Indapen SR 1,5 mg tabl 30 szt

53 op

178

Indix SR 1,5 mg tabl 30 szt

88 op

179

Insulina Mixtard 30 penfil do inj. 5 wkładów

20 op

180

Insulina Gensulin M 30 (30/70) injekcja zawiesina 100j.m./ml, 5 wkładów po 3 ml

52 op

181

Insulina Humulin M 3 (30/70) zawiesina do wstrzyknięć

14 op

182

Insulina Gensulin N injekcja zawiesina 100j.m./ml, 5 wkładów po 3 ml

10 op

183

Insulina Gensulin R injekcja zawiesina 100j.m./ml, 5 wkładów po 3 ml

20 op

184

Iporel 0,075 mg tabl 50 szt

98 op

185

Ixell TD – 4331test pask. 50 szt

27 op

186

Katelin SR 100 tabl.

30 op

187

Ketonal żel 100 g

28 op

188

Kalipoz prol. 391 mg tabl 30 szt

70 op

189

Kalipoz prol. 391 mg tabl 60 szt

78 op

190

Keppra 1g tabl 50 szt

4 op

191

Ketilept 25 mg 193tabl 30 szt

1 op

192

Ketonal forte 0,1 g tabl 30 szt

30 op

193

Ketrel 25 mg tabl 30 szt

250 op

194

Klarmin 0,5g tabl 14 szt

6 op

195

Klimicin kaps. 0,3g 16 szt

7 op

196

Klozapol 100 mg tabl 50 szt

298 op

197

Klozapol 25 mg tabl 50 szt

400 op

198

Kwetaplex 0,1g tabl 60 szt

16 op

199

Kwetaplex 0,3g tabl 60 szt

18 op

200

Klabax 0,5 g 14 tabl

12 op

201

Lacipil 4 mg tabl 28 szt.

13 op

202

Laktuloza MIP 9,75g/15ml syrop 500ml

250szt

203

Lamitrin 0,1 g tabl 60 szt

18 op

204

Lamotrix 100 mg tabl 30 szt

26 op

205

Lerivon 10 mg tabl 30 szt

210 op

206

Lerivon 30 mg tabl 30 szt

90 op

207

Lerivon 60 mg tabl 30 szt

208

Levetivacetam 250 mg tabl 50 szt

54 op

209

Lisonoratio 20 mg tabl 30 szt

1 op

210

Lithium Carbonicum 0,25g tabl 60 szt

160 op

211

Loperamid 2 mg tabl 30 szt

138 op

212

Lucetam 1200 mg tabl 60 szt

140 op

213

Luminalum 0,1 g tabl 10 szt

45 op

214

Lorafen 1 mg tabl 25 szt

50 op

215

Lacrimal krople 10 ml

24 op

216

Lioton żel 1000/ 100 g

16 op

217

Lagosa 0,15 /25 tabl.

34 op

218

Linomag maść 100 g

200 op

219

Locoid Lipocream 1mg/g krem 15g

33 op

220

Madopar 62,5 kps( 0,0125+0,05g) 100 kps

14 op

221

Madopar 250 0,05g+0,2g kaps. 100szt

19 op

222

Madopar 125 mg kaps. 100 szt

80 op

223

Madopar HBS 250 mg tabl 100 szt

10 op

224

Mesopral 0,02g kaps. 28 szt

1 op

225

Metformax 1000 mg tabl 30 szt.

45 op

226

Metformax 500 mg tabl 60 szt

68 op

227

Metformax 500 mg tabl 30 szt

130 op

228

Metformax 850 mg tabl 30 szt

102 op

229

Metocard 50 mg tabl 30 szt

25 op

230

Milocardin 300 mg /15 g

50 op

231

Metmin areozol 0,05 mg/dawkę

14 op

232

Miconal żel 0,02 /30 g

20 op

233

Miansec 0,03 g tabl 20 szt

38 op

234

Milurit 100 mg tabl 50 szt

50 op

235

Modafen grip. Tabl 12 szt

120 op

236

Mecortolon krem 5 mg/ g 10 g

18 op

237

Mentha parafinal 125g (998,75mg/g)

24 op

238

Neo- angin 24 tbl.

26 op

239

Naproxen żel 100 g 100mg/g

48 op

240

Nifuroksazyd 200 mg 12 tabl.

36 op

241

Novate 0,5 mg/g maść 30g

24 op

242

Novate 0,5 mg/g krem 30 g

24 op

243

Nalgesin 0,275 g 60 tab

26 op

244

Neomycyna aer TZF 11,72 mg – 32 g

16 op

245

Nedal 5 mg tabl 28 szt

62 op

246

Neutrop 300 mg tabl 50 szt

80 op

247

Neutrop 600 mg tabl 50 szt

101 op

248

Nimesil 100 mg/ 2 g sasz. 30 szt

30 op

249

Nitromint 400 ug/dawkę 11g (200 dawek)

30op

250

Noliprel BI forte 10/2,5 mg tabl. 30 szt

20 op

251

Noliprel forte 5/1,25 mg tabl 30 szt.

40 op

252

Normosan fix saszetki 20 szt

200 op

253

Nortivan 0,16 g tabl 28 szt

24 op

254

Nortivan 0,08 28 tabl.

14 op

255

no-spa forte 80 mg tabl 20 szt

450 op

256

Nurofen forte tabl 24 szt

350 op

257

Olfen 75 mg iniekcja roztwór 75mg/2ml 5amp. a 2ml

29 op

258

Opokan keto 25 mg/g żel 100 g

48 op

259

Octanisept 0,10 g+2,00g/100 g płyn 1 litr

56 op

260

Ozzion 0,04 g 28 tabl.

26 op

261

Ortanol kaps. 20 mg tabl 28 szt

70 op

262

Pernazyna 100 mg tabl 30 szt

660 op

263

Pernazyna 25 mg tabl 20 szt

1000 op

264

Pernazyna 25 mg tabl 50 szt

220 op

265

Pinexet 200 mg tabl 30 szt

266

Pect-Drill 750 mg 20 tabl. do ssania

134 op

267

Paracetamol 500 mg 20 tabl.

28 op

268

Polcrom krople 0,02/ ml

22 op

269

Piramil 10 mg tabl 28 szt

2 op

270

Piramil 2,5 mg tabl 30 szt

5 op

271

Piramil 5 mg tabl 30 szt

10 op

272

Poetra 25 mg tabl 30 szt

1 op

273

Polpril 2,5 mg tabl 28 szt

48 op

274

Polpril 10 mg tabl 28 szt

100 op

275

Polpril 5 mg tabl 28 szt

100 op

276

Poltram Combo 37,5/325mg tabl 30 szt

38 op

277

Poltram Combo 37,5/325mg tabl 60 szt

20 op

278

Poltram 50 mg kaps. 20 szt

10 op

279

Poltram retard 100 mg tabl 30 szt

5 op

280

Prefaxine 37,5 mg tabl 28 szt

10 op

281

Prestarium 10 mg tabl 30 szt

10 op

282

Prestarium 5 mg tabl 30 szt

40 op

283

Propranol 0,01g tabl 50 szt

68 op

284

Purilon Gel 15g

41 szt

285

Pyralgina 500 mg tabl 6 szt

142 op

286

Pyralgina 500 mg tabl 12 szt

24 op

287

Polfilin 400 mg tabl 60 szt

50 op

288

Paracetamol czop. 0,5 g 10 szt

13 op

289

Ranigast 150 mg 60 szt

74 op

290

Relanium 5 mg tabl 20 szt

800 op

291

Risperon 3 mg tabl 20 szt

98 op

292

Rispolept 3 mg tabl 20 szt

62 op

293

Rivastigmina Orion 1,5 mg tabl 28 szt

10 op

294

Rivastigmina teva 1,5 mg kaps. twarde 28 szt

10 op

295

Rivastigmina teva 3 mg kaps. twarde 28 szt

10 op

296

Risperon 2 mg tabl 20 szt

71 op

297

Rub – arom maść 40 g

340 szt

298

Ryspolit 1 mg tabl 20 szt

300 op

299

Ryspolit 2 mg tabl 20 szt

200 op

300

Ryspolit 3 mg tabl 20 szt

10 op

301

Reasec 2,5 mg / 20 tabl

16 op

302

Ramoclov 0,875/ 21 tabl

9 op

303

Scorbolamid 300mg+5mg+100mg 20 szt

200 op

304

Salmex inhalator proszkowy 500/50 ug/dawkę 60 dawek

10 szt

305

Seronil 10 mg tabl 100 szt

1 op

306

Seronil 10 mg tabl 30 szt

1 op

307

Seronil 20 mg tabl 30 szt

30 op

308

Sertagen 50 mg tabl 28 szt

72 op

309

Setaloft 50 mg tabl 30 szt

50 op

310

Setaloft 100 mg tabl 30 szt

19 op

311

Selgres 5 mg tabl 50 szt

28 op

312

Simvasterol 20 mg tabl 28 szt

15 op

313

Siofor 1000 mg tabl 60 szt

18 op

314

Siofor 500 mg tabl 60 szt

40 op

315

Solian 0,4 g tabl 30 szt

40 op

316

Sotahexal 0,04 g tabl 20 szt

5 op

317

Spasmolina kaps. 60 mg 20 szt

100 op

318

Spironol 100 mg tabl 20 szt

74 op

319

Spironol 25 mg tabl 100 szt

44 op

320

Spironol 25 mg tabl 20 szt

98 op

321

Stoperan kaps 8 szt

250 op

322

Sudocrem 125 g

500 op

323

Sudocrem 400g

250 op

324

Sudocrem 60g

250 szt

325

Sulpiryd 100 mg kaps 24 szt

50 op

326

Sulpiryd 0,2 g 12 tabletek

36 op

327

Sulpiryd 50 mg kaps 24 szt

150 op

328

Sobycor 5 mg tabl 60 szt

10 op

329

Symetra 1g tabl 50 szt

25 op

330

Symfaxin ER tabl 28 szt

36 op

331

Scopolan 10 mg/ 30 tabl

36 op

332

Sylimarol 70 mg/ 30 tabl

24 op

333

Sebiden plus 5 mg+0,75 g 16 tabl

28 op

334

Telfaxo180 0,18 g 20 tabl.

54 op

335

Tormendiol maść 20 g

38 op

336

Tantum verde 0,15 % aerozol 30 ml

14 op

337

Tussi-Drill 5 mg/5 ml 150 ml

20 op

338

Traumon żel 10 % 100 g

20 op

339

Taninal 500 mg tabl 20 szt

200 op

340

Tarsime doż/dom 1,5 g 1 fiol.

50 a

341

Tarsime doż/dom 750 mg 1 fiol.

40 a

342

Tertensif SR 1,5 mg tabl 30 szt

70 op

343

Tezeo 80 mg tabl 28 szt

10 op

344

Theovent 300mg tabl 50 szt

40 op

345

Timonil 300 mg tabl 50 szt

22 op

346

Tisercin 0,025 g tabl 50 szt

958 op

347

Topamax 100 mg tabl 28 szt

20 op

348

Topamax 200 mg tabl 28 szt

48 op

349

Tramal kaps. 50 mg 20 szt

15 op

350

Tritace 2,5 mg tabl 28 szt

18 op

351

Trittico Cr 75 mg 30 szt

30 op

352

Tulip 20 mg tabl 30 szt –

10 op

353

Tegretol CR 200 50 szt

350 op

354

Tegretol CR 400 30 tabl

80 op

355

Valsacor 160 mg tabl 28 szt

10 op

356

Ventolin aerozol 100ug/dawkę 200 dawek

16 op

357

Verospiron 0,05 g kaps 30 szt

5 op

358

Vesel Due 250 mg kaps 50 szt

200 op

359

Vetira 1000 mg tabl 50 szt

20 op

360

Vit B12 inj. 1000ug/2ml 10 amp po 11 ml

30 op

361

Vitreolent krople do oczu 10 ml

22 szt

362

Vivace 10 mg tabl 30 szt

22 op

363

Vivace 2,5 mg tabl 30 szt

10 op

364

Vivace 5 mg tabl 30 szt

38 op

365

Xarelto 20 mg tabl 28 szt

28 op

370

Xaloptic krople do oczu 50 ug/ml 2,5 ml

2 szt

371

Xorimax 500 mg tabl 10 szt

40 op

372

Xenna Extra 20 mg 10 tabl.

140 op

373

Xylorin 0,55 mg/ml 18 ml

16 fl

374

Zafiron proszek do inh. 0,012 mg

22 szt

375

Zaranta 10 mg tabl 28 szt

30 op

376

Zotral 50 mg tabl 28 szt

20 op

377

Zinacef 1,5 g inj. dom/doż

50 a

378

Zinacef 750 g inj. dom/doż

50 a

379

Zolafren 0,01 g tabl 30 szt

62 op

380

Zolafren 5 mg tabl 30 szt

58 op

381

Zolaxa 0,02 g tabl 30 szt

1 op

382

Zolaxa 0,01 g tabl 30 szt

1 op

383

Zolaxa 5 mg tabl 30 szt

40 op

384

Zamur 500 mg tabl 10 szt

5 op

385

Zirid 50 mg tabl 40 szt

48 op

386

Zyrtec 10 mg tabl 20 szt

24 op

387

Zalanzo 0,015 kps 28

24 op

388

Vinponton 5 mg tabl 50 szt

78 op

389

Urosept tabl 60 szt

76 op

390

Vratizolin krem 0,03 g/g 15 g

10 op

391

Tiorfan 0,1 g kaps 10 szt

10 op

392

Toramide 10 mg tabl 30 szt

74 op

393

Toramide 5 mg tabl 30 szt

58 op

394

Trifas 10 mg tabl 30 szt

62 op

395

Triplixam 5mg+25mg+5mg tabl 30 szt

49 op

396

Tizanor 4 mg tabl 30 szt

20 op

397

One Touch select test diagnostyczny do szybkich oznaczeń 50 szt

42 szt

RAZEM

x

x

x

Uwaga

Powyższe zestawienie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zamówienia asortymentu w ściśle określonych ilościach.

………………………., dn. ………….. …………………………………………………….

(miejscowość data ) (pieczęć i podpis osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo)

UMOWA Nr 12/2017(wzór)

zawarta w dniu ………………r. pomiędzy Powiatem Chełmskim, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP: 563-21-94-320 reprezentowanym przez Marcina Kopciewicza – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowinach , Okszów 105, Nowiny 101 (Uchwała Nr 229/15 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 28 grudnia 2015 r.) zwanym dalej „Zamawiającym”

a ………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą…………………………………………………………………………………………………………………………., wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej (Krajowego Rejestru Sądowego) prowadzoną przez……………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków (zgodnie z załącznikiem Nr 1kalkulacja cenowa), produkty farmaceutyczne winny spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie Polski określone w ustawie z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne.

1.Dopuszcza się składanie ofert na preparaty w innych opakowaniach jednostkowych, wówczas obowiązuje przeliczenie ilości preparatu do wartości sumarycznej podanej przez Zamawiającego.

2.Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać minimum 12- miesięczny termin ważności licząc od dnia dostawy. Zamawiający dopuszcza termin ważności przedmiotu zamówienia krótszy tylko w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

3.Oznakowanie dostarczonych preparatów (ulotki informacyjne, etykiety – oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.

4.W okresie trwania umowy Wykonawca może zaproponować lek zastępczy, w przypadku braku zamawianego preparatu (wymienionego w załączniku Nr1 , będącego integralną częścią umowy, z zastrzeżeniem, że lek zastępczy jest wyjściem opcjonalnym i ma na celu zapewnienie Zamawiającemu ciągłości dostaw leków niezbędnych do leczenia mieszkańców, a Wykonawcy osiągnięcie spodziewanego zysku z tytułu realizacji umowy, także w przypadku wycofania danego preparatu z rynku lub wstrzymania jego produkcji. W wyniku zaistniałej sytuacji, o której mowa powyżej, Wykonawca zaoferuje lek zamienny po cenie rynkowej. Jeżeli zaoferowana cena preparatu zastępczego przewyższa cenę leku ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu leku zastępczego.

5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość w czasie trwania umowy zmniejszenia lub zwiększenia zakupu prognozowanej ilości leków, w zależności od ilości i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tego tytułu.

6.Podczas realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się sporządzić listę leków zawartych w załączniku uwzględniając wszystkie możliwe poziomy zapłaty na podstawie obowiązujących urzędowych cen leków zgodnych z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia.

§ 2

 1. Wykonawca oświadcza, że towar objęty przedmiotem umowy posiada świadectwo rejestracji wydane przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ulotkę informacyjną o leku w języku polskim.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towarów fabrycznie nowych, posiadających termin ważności wyraźnie oznaczony, nie krótszy niż 12 miesięcy.

§ 3

 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu leki w ilościach zgodnych ze składanymi zamówieniami.

 2. Asortyment produktów i ich ceny jednostkowe zawarte są w kalkulacji cenowej, będącej załącznikiem do niniejszej umowy.

 3. Odbiór recept oraz dostawa przedmiotu zamówienia będzie następowała transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy zgodnie z procedurami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Rozp. Min. Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. – Dz. U. z 2002r. nr 144, poz. 1216)

4. Wykonawca będzie odbierał recepty na leki oraz zamówienia na artykuły medyczne z siedziby Zamawiającego codziennie od poniedziałku do piątku.

5. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana w ciągu …….. godzin od przekazania zamówienia lub recepty, recepty cito – w ciągu 2 godzin.

6. W razie niedostarczenia partii towaru przez Wykonawcę w umówionym terminie lub w ilości mniejszej niż zamówiona, Zamawiający może zakupić ten towar od innego podmiotu. Wykonawca pokrywa różnicę między ceną jednostkową towaru zakupionego u innego podmiotu, a ceną jednostkową towaru określoną w załączniku do umowy.

7. Wykonawca dostarcza towar w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, które spełniają wymogi przewidziane przepisami prawa.

8. Reklamacje ilościowe, w zakresie zgodności ilości dostawy z zamówieniem lub zgodności ilości dostawy z ilościami wyszczególnionymi w specyfikacji ilościowo-asortymentowej dołączonej przez Wykonawcę do dostawy, Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie lub pisemnie w terminie trzech dni roboczych od daty dostawy.

9. Reklamacje jakościowe Zamawiający zgłasza Wykonawcy niezwłocznie po stwierdzeniu wady w formie pisemnej, nie później niż do upływu terminu ważności reklamowanych leków

10.Wykonawca załatwia reklamacje jakościowe i ilościowe w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

§ 4

 1. Osobami upoważnionymi do odbioru i potwierdzenia dostawy są: w Pawilonie A – kierownik ZTO1- Pani Aneta Lipiec, w Pawilonie B – kierownik ZTO2 – Pani Marta Niedziałek. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku niezgodności dostawy z zamówieniem.

§ 5

 1. Asortyment towaru, prognozowaną ilość oraz cenę jednostkową brutto zawiera załącznik Nr 1 do umowy. Zawarte w nim zestawienie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zamówienia asortymentu w ściśle określonych ilościach.

 2. Na fakturze za dostarczone leki refundowane Wykonawca dokona podziału ceny na tę część, którą płaci mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Nowinach oraz tę część, którą płaci Dom Pomocy Społecznej w Nowinach.

 3. Faktury za leki będą wystawiane niezwłocznie po każdej dostawie na podstawie zrealizowanych recept i zapotrzebowań składanych przez Zamawiającego.

 4. Okres płatności – 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

 5. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

 6. Za zwłokę w zapłacie Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.

 7. Zamawiający wymaga stałości cen przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem:

  • Zamawiający zastrzega, że cena asortymentu może się zmienić w przypadku zmian przepisów ogólnych w tym zakresie, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135 ze zm.).

  • Zamawiający zastrzega, że zmianę tych cen dopuszcza się z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów.

  • W przypadku gdy wzrost cen proponowanego asortymentu po cenach umownych u producenta przekroczy 10% w stosunku do cen w dniu złożenia oferty (wzrost ten może być uwzględniony po wcześniejszym udokumentowaniu przez Wykonawcę).

  • W przypadku asortymentu importowanego zmiana cen będzie możliwa, gdy wskaźnik wzrostu kursu waluty producenta przekroczy 8% w stosunku do kursu z dnia złożenia oferty (średni kurs NBP).

  • Zmiany cen wynikających ze zmian stawek podatkowych w stopniu wynikającym z tych zmian oraz w innych, nie dających się przewidzieć przypadkach przed przystąpieniem do składania ofert.

  • Podwyższenie cen umownych nie może nastąpić w okresie krótszym niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

  • Wykonawca o zmianie cen na wyższe winien powiadomić Zamawiającego pisemnie z minimum 7 – dniowym wyprzedzeniem wraz z uzasadnieniem dokonanych podwyżek.

  • Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej brutto w sytuacji zmiany stawki podatku VAT wynikającej z obowiązującego prawa.

 8. W przypadku okresowych promocji cenowych towaru, stosowanych przez producentów, strony uzgadniają, że w tym okresie dostawy towarów wyszczególnionych w załącznikach do umowy będą realizowane przez Wykonawcę w cenach niższych, uwzględniających promocję cenową.

 9. Strony zastrzegają możliwość ograniczenia asortymentu towaru objętego przedmiotem zamówienia o pozycje, które zostały wyłączone z produkcji lub ich produkcja została wstrzymana.

§ 6

Cena za realizację całego zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:

kwota netto………………………. zł. + ……….. zł. Podatek VAT = …………………………………….. Kwota brutto:……………………………………………. (słownie

§ 7

 1. Umowa obowiązuje w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyn za 30 dniowym okresem wypowiedzenia.

§ 8

1. Zamawiający zapłaci za zrealizowane dostawy przelewem w ciągu 14 dni od daty

otrzymania faktury.

§ 9

 1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2% ceny niezrealizowanej części zamówienia.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 2% niezrealizowanej części zamówienia.

 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary z jego należności.

§ 10

 1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. W sprawach spornych właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd odpowiedni do siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Download Attachments