Dostawa następującego asortymentu: poszewki na poduszki, prześcieradło, poszwa na kołdry, koce

Załącznik Nr 4  do Regulaminu  udzielania zamówień publicznych  w  Domu  Pomocy  Społecznej    w  Nowinach, których  wartość nie przekracza kwoty 30 000  euro

 

Znak sprawy: DPS.ZP.343.4.2018                                                        Nowiny, 24.04.2018 r.

               (miejscowość i data )

………………………………………………………..

 

…………………………………………………………

 

………………………………………………………..

 

ZAPYTANIE   OFERTOWE Nr 04/2017

 1. Zamawiający : Dom Pomocy  Społecznej  w  Nowinach  22- 105   Okszów, Nowiny  101 tel./fax: 82 569 0789, 82 5459797  e-mail: dps@dpswnowinach.pl

Nazwa zamawiającego

zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia:

Dostawa  następującego asortymentu;

 • poszewki na poduszki o wym.70x80cm 100% bawełna, gramatura 145g/m2 – 200szt,
 • prześcieradło 140x200cm, bawełna 100%, gramatura 145g/m2 – 150szt,
 • poszwa na kołdry 150x200cm, bawełna 100%, gramatura 145g/m2. – 200szt,
 • koce rozmiar 150x200cm, skład akryl, wełna, bawełna – 50szt.
 1. Termin realizacji zamówienia: do 10 dni roboczych od  daty wyboru oferty.
 2. Okres gwarancji: nie  krótszy  niż 12  m-cy
 3. Miejsce i termin złożenia oferty w  wersji  papierowej: w  DPS  Nowiny   Sekretariat  w  terminie  do  05.2018 r. do  godziny  11.00
 4. Termin otwarcia ofert: 09.05.2018 r. godz.11.10. Kryterium oceny  ofert – najniższa  Oferty  złożone  po  terminie  będą  odesłane  bez  otwierania.
 5. Warunki płatności: przelew 14  dni
 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Piotr Kowalczyk tel. 82 569 07 89, 82 545 97 97.
 7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (zgodnie z  niniejszym  wzorem), w języku polskim  i  złożyć w  zamkniętej kopercie  z  dopiskiem „Poszewki i koce”
 8. Treść oferty:
 • nazwa wykonawcy………………………………………………………………………………………………
 • adres wykonawcy………………………………………………………………………………………………
 • NIP ……………………………………………………………………………………………………………..
 • regon…………………………………………………………………………………………………………………
 • nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………….
 • Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto……………………………………. zł (słownie złotych…………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

Podatek VAT………………………………… zł (słownie złotych…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Cenę brutto…………………………………. zł (słownie złotych……………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

10.7.     Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia,  jego  specyfikacją i nie wnoszę do  nich zastrzeżeń.

10.8.  Termin  realizacji zamówienia…………………………………………………

10.9.   Okres gwarancji………………………………………………………………….

10.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: jak  w pkt. 10.8

10.11.Oświadczam, że  (dokonałem  wizji  lokalnej), zapoznałem  się z  dostępną  dokumentacją i  przedmiot  zamówienia  jest  dla  mnie zrozumiały, oraz  że  cena  określona  przeze  mnie  w  ofercie  obejmuje  całość  kosztów  niezbędnych  do  prawidłowego  i  pełnego  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  umową.

10.12.Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie, oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

10.13.Przyjmuję  do  wiadomości, że ze  względu  na  żywotny  interes  Zamawiającego wynikający  z  okoliczności powodujących, że  realizacja  zamówienia  może  naruszać  interes  publiczny, niniejsze  postępowanie  może  być  unieważnione na  każdym  etapie  procedury  przed  podpisaniem  umowy 10.14..Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu  ofertowym.

 

……………………dnia………………………

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Download Attachments