Dostawa następujących produktów mięsnych; drób świeży, wędliny drobiowe

Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: DPS.ZP.343.10.2018 Nowiny 21.11.2018r.

(miejscowość i data )

21.11.2018 r.

data ogłoszenia na stronie

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 10/2018

1. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, 22-105 Okszów, Nowiny 101 tel/fax: 82 569 07 89, e-mail: dps@dpswnowinach.pl zaprasza do złożenia ofert na:

2.Przedmiot zamówienia: Dostawa następujących produktów mięsnych

2.2. CPV: 15112000-6 Drób świeży

2.3 CPV: 15131135-0 Wędliny drobiowe

do DPS w Nowinach w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r zgodnie z wykazem w szczegółowej kalkulacji cenowej zawartej w Formularzu cenowym na dostawy drobiu i wędlin drobiowych dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach w roku 2019 stanowiącym załącznik Nr 1do oferty

3.Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

4.Okres gwarancji: czas trwania dostaw.

5.Miejsce i termin złożenia oferty: DPS w Nowinach – Sekretariat w terminie do godz.11.00 w dniu 10.12.2018 r.

6.Termin otwarcia ofert: 10.12.2018 r. godz.11.10.

7.Warunki płatności: przelew 14 dni.

8.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Piotr Kowalczyk tel. 82 569 07-89

9.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w formule odpowiadającej niniejszemu wzorowi, w języku polskim w zamkniętej, opieczętowanej kopercie opisanej: „Dostawa drobiu i wędlin drobiowych – 2019

10.Treść oferty:

 1. nazwa wykonawcy
 2. adres wykonawcy
 3. NIP
 4. regon
 5. nr rachunku bankowego
 6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto zł (słownie złotych

Podatek VAT zł (słownie złotych

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Cenę brutto zł (słownie złotych

…………………………………………………………………………………………………………………………………

10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

10.8. Termin realizacji zamówienia…………………………………………………

10.9. Okres gwarancji………………………………………………………………….

10.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………..

10.11.Oświadczam, że zapoznałem się z dostępną dokumentacją i przedmiot zamówienia jest dla mnie zrozumiały, oraz że cena określona przeze mnie w ofercie obejmuje całość kosztów niezbędnych do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.

10.12.Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie, oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

10.13.Przyjmuję do wiadomości, że ze względu na żywotny interes Zamawiającego wynikający z okoliczności powodujących, że realizacja zamówienia może naruszać interes publiczny, niniejsze postępowanie może być unieważnione na każdym etapie procedury przed podpisaniem umowy. 10.14..Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

10.15. Do oferty dołączam (wymagane) wypełniony i podpisany druk: załącznik Nr 1 Formularz cenowy na dostawy drobiu i wędlin drobiowych dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach w roku 2019

10.16. Ponadto do oferty dołączam (wymagane):

10.16.1. Potwierdzone za zgodność: odpis z KRS lub wypis z CEIDG określający profil działalności, aktualne na dzień sporządzenia oferty.

10.16.2.Oświadczenie o posiadaniu uprawnienia do wykonywania obrotu artykułami spożywczymi, ich sprzedaży i dostawy.

……………………dnia………………………

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Uwaga: Informacja o wynikach postępowania dostępna będzie na żądanie Oferenta po terminie rozstrzygnięcia. oraz na stronie DPS w Nowinach

Załącznik Nr 1 do oferty

(Pieczęć nagłówkowa)

Formularz cenowy na dostawy drobiu i wędlin drobiowych

dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Lp

Nazwa produktu

Szacowane zapotrzebowanie roczne [kg]

Cena za 1kg

netto

Wartość dostaw netto

(3 x 4)

Stawka VAT

%

Szacowana

Wartość dostaw brutto

1

2

3

4

5

6

7

I

Drób CPV: 15112000-6

x

x

x

1

Udka (ćwiartki) z kurczaka

2600

2

Filet z kurczaka

600

3

Korpusy z kurczaka

1200

4.

Żołądki drobiowe

30

5

Serca drobiowe

30

6.

Wątróbka drobiowa

500

7.

Kurczak

30

8.

Mięso gulaszowe z indyka

400

II

Wędliny drobiowe

CPV: 15131135-0

x

x

x

x

1

Salceson drobiowy

300

2

Baleron z indyka

50

3

Krakowska drobiowa

50

4

Mortadela drobiowa

200

5

Mielonka drobiowa

40

6

Parówki drobiowe

300

7

Pasztet drobiowy pieczony

50

8

Polędwica sopocka drobiowa

150

9

Pieczeń drobiowa

60

10

Szynka z piersi indyka

100

11

Zwyczajna drobiowa

40

12

Pasztet drobiowy – konserwa

30

Razem

Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Powyższe zestawienie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zamówienia asortymentu w ściśle określonych ilościach.

(miejscowość, data) (podpis osoby / osób upoważnionych
do reprezentowania Oferenta)

UMOWA NR 11/2018

Zawarta w dniu 29.12.2017 roku w Nowinach pomiędzy Powiatem Chełmskim, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP: 563-21-94-320 reprezentowanym przez Marcina Kopciewicza – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowinach , Okszów 105, Nowiny 101 (Uchwała Nr 229/15 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 28 grudnia 2015 r.) zwanym dalej „Zamawiającym”, a ……………………………………………………………………………, reprezentowanym przez: ……………………………………….. , zwanym dalej „Dostawcą”

Umowa zawarta na zasadzie art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 poz. 2164, z ew. późn. zm.)

 

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji sukcesywne dostarczanie produktów mięsnych, zwanych dalej „towarem”, do Domu Pomocy Społecznej w Nowinach.

2. Szczegółowy zakres zamówienia, w tym ceny jednostkowe towaru, oraz okres dostaw zawiera załącznik Nr 1 stanowiący integralną część umowy.

3. Łączna wartość brutto zamawianego towaru, wymienionego w załączniku Nr 1 do umowy, nie przekroczy kwoty brutto ……………………….. zł (słownie: ………………………………………………………………

4. Wynagrodzenie należne Dostawcy z tytułu wykonywania niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty, jakie zobowiązany jest on ponieść w związku z realizacją umowy.

§ 2

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów mięsnych odpowiadających normom jakościowym obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Warunki transportu muszą odpowiadać wymogom sanitarnym i przepisom HACCP.

3. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru zgodnie z wymaganiami i procedurami niezbędnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia określonymi w ustawie
z 27.09.2006 r. “O bezpieczeństwie żywności i żywienia”(Dz. U. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm), własnym środkiem transportu spełniającym odpowiednie wymogi sanitarne przewidziane prawem.

4. Dostarczane artykuły będą spełniały Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane.

5. Integralną część niniejszej umowy, stanowi oferta Dostawcy.

§ 3

 1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać towar sukcesywnie przez okres 12 miesięcy t.j. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r , chyba, że ilości towaru określone w niniejszej umowie zostaną wcześniej wyczerpane.

 2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8.
  00 do 15.00 w ilości i terminach określonych każdorazowo przez Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu z jednodniowym wyprzedzeniem.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia na dzień przed dostawą korekty ilości dostarczanego towaru, co nie powoduje powstania żadnych roszczeń po stronie Dostawcy.

 4. Dostarczenie mniejszej ilości towaru spowoduje odpowiednie zmniejszenie wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy.

§ 4

    1. Dostawca będzie dostarczał każdorazowo towar wskazany w zgłoszeniu Zamawiającego przy użyciu własnych środków transportowych i nie będzie pobierał z tego tytułu innych opłat niż przewidziane w ramach należnego mu mocą niniejszej umowy wynagrodzenia.

    2. Wydanie towaru obejmuje rozładunek w miejscu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

    3. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru zgodnie z wymaganiami i procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności, wraz z podaniem daty ważności każdego wyrobu.

    4. Dostawca zabezpiecza należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za asortyment i jakość zamawianego towaru.

    5. Dostawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu w/w artykułów oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne.

    6. Dostawca udziela gwarancji na przydatność do spożycia dostarczonych produktów.

    7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, zaś Dostawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

    8. W sytuacji opisanej w ust. 7 należne Dostawcy wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmniejszone.

    9. Strony zgodnie postanawiają, że ceny jednostkowe towaru, określone w załączniku Nr 1
     do niniejszej umowy, nie ulegną podwyższeniu przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy.

§ 5

1. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości dostarczonego towaru ustala się następujący sposób postępowania:

  1. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Dostawcę o reklamacji dostarczonego towaru,

  2. Dostawca w ciągu jednego dnia roboczego zapewni dostawę nowej partii towaru w ilości odpowiadającej ilości towaru reklamowanego.

2. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z wymianą partii towaru o zakwestionowanej jakości na towar wolny od wad.

§ 6

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i wysokości:

 • w przypadku opóźnienia w dostarczeniu towaru – w wysokości 0,2 % wartości ceny netto, za towar, którego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia,

 • w przypadku opóźnienia w wymianie towaru o zakwestionowanej jakości na towar wolny od wad– w wysokości 0,2 % wartości ceny netto za towar, którego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia,

 • w razie odstąpienia przez Zamawiającego lub Dostawcę od umowy z przyczyn dotyczących Dostawcy – w wysokości 10% wartości netto całości towaru.

 1. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych przewidzianych jak wyżej
  z wynagrodzenia należnego Dostawcy.

§ 7

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w każdym czasie jej trwania ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdyby Dostawca nie wywiązywał się z przyjętych mocą niniejszej umowy obowiązków, a w szczególności dwukrotnie dostarczył towar nieodpowiadający obowiązującym normom jakościowym i ilościowym lub niezgodnie
  z warunkami określonymi w zgłoszeniu dokonanym przez Zamawiającego, albo nie dokonał wymiany partii towaru o zakwestionowanej jakości na towar wolny od wad.

 2. W przypadku określonym w ust. 1 Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

 1. Rozliczenia za dostarczone partie towaru następować będą na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę po skutecznym dokonaniu dostawy.

 1. Ceny jednostkowe brutto towaru, na fakturach VAT, odpowiadać muszą cenom jednostkowym netto towaru wskazanych w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.

 2. Faktury będą wystawiane i składane do Zamawiającego

 3. Płatność każdorazowo będzie się odbywać w formie przelewu na konto Dostawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

§ 9

 1. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Dostawcą ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji przedmiotu umowy jest Pan Piotr Kowalczyk oraz Pani Monika Wójcik tel. 82 569 07 89

 2. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym ze strony Dostawcy w sprawie realizacji przedmiotu umowy jest ……………………………………………………

§ 10

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

  1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  2. Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

   3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.        Dostawca Zamawiający

Załączniki do pobrania: przetarg-drób-2018.odt

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: noname.odt

Zawiadomienie o wyborze oferty zawiadomienie-o-wyborze-oferty-1.odt