DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWINACH – ROZSTRZYGNIĘCIE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               publicznych w Domu Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               w  Nowinach, których wartość nie przekracza kwoty

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                14 000 euro

 

Znak sprawy: DPS.ZP.33.333. 09.2.2017                                                                                                                                                                                                                                         Nowiny 21.11.2017 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (miejscowość i data )

21.11.2017 r.

data ogłoszenia na stronie

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 09/2017

 

1. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, 22-105 Okszów, Nowiny 101 tel/fax: 82 569 07 89, e-mail: dps@dpswnowinach.pl zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych kod CPV:15800000-6 zgodnie z wykazem zawartym w szczegółowej kalkulacji cenowej Formularz cenowy dostawy różnych produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach stanowiącej załącznik Nr 1 do oferty.

3.Termin realizacji zamówienia: od 01.12.2017 r. do 30.11.2018 r.

4. Okres gwarancji: czas trwania dostaw.

5. Miejsce i termin złożenia oferty: DPS w Nowinach – Sekretariat, w terminie do godz.11.00 w dniu 28.11.2017 r.

6. Termin otwarcia ofert: 28.11.2017 r. godz.11.10.

7. Warunki płatności: przelew 14 dni.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Mirosław Piłat, tel. 82 569 07 89.

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w formule odpowiadającej niniejszemu wzorowi, w języku polskim w zamkniętej, opieczętowanej kopercie opisanej: „Dostawa artykułów spożywczych – 2017/2018”.

Treść oferty:

 1. nazwa wykonawcy
 2. adres wykonawcy
 3. NIP
 4. regon
 5. nr rachunku bankowego
 6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto zł ………………………………………………(słownie złotych ….…………………………………………………………………………………)

Podatek VAT zł …………………………………………..(słownie złotych………………………………………………………………………………………)

Cenę brutto zł …………………………………………….(słownie złotych……………………………………………………………………………………….)

10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

-2-

10.8. Termin realizacji zamówienia…………………………………………………

10.9. Okres gwarancji………………………………………………………………….

10.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia…………………………………….

10.11.Oświadczam, że zapoznałem się z dostępną dokumentacją i przedmiot zamówienia jest dla mnie zrozumiały, oraz że cena określona przeze mnie w ofercie obejmuje całość kosztów niezbędnych do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.

10.12.Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie, oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

10.13. Przyjmuję do wiadomości, że ze względu na żywotny interes Zamawiającego wynikający z okoliczności, powodujących że realizacja zamówienia może naruszać interes publiczny, niniejsze postępowanie może być unieważnione na każdym etapie procedury przed podpisaniem umowy. 10.14..Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

10.15. Do oferty dołączam (wymagane) wypełniony i podpisany druk: Oferta cenowa- szczegółowa kalkulacja cenowa na dostawę artykułów spożywczych do DPS w Nowinach.

10.15. Ponadto do oferty dołączam (wymagane):

10.15.1. Potwierdzone za zgodność: odpis z KRS lub wypis z CEIDG określający profil działalności, aktualne na dzień sporządzenia oferty.

10.15.2. Oświadczenie o posiadaniu uprawnienia do wykonywania obrotu artykułami spożywczymi, ich sprzedaży i dostawy.

……………………, dnia………………………

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Uwaga: Informacja o wynikach postępowania dostępna będzie na żądanie Oferenta po terminie rozstrzygnięcia oraz na stronie DPS w Nowinach.

Załącznik do oferty Nr 1

Formularz cenowy

dostawy różnych produktów spożywczych

dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach od 01.12.2017 r. do 30.11.2018 r.

Lp.

Nazwa produktu

Szacowane zapotrzebowanie roczne [kg]

Gramatura opakowania

Cena jednostkowa netto

Cena netto
w przeliczeniu na 1 kg / 1 l

Łączna wartość dostaw netto

VAT

%

Łączna wartość dostaw brutto

1

2

3

5

6

7

8

9

10

1

Cukier kryształ

4500 kg

1 kg

2

Cukier puder

2 kg

400 gr

3

Cukier waniliowy

6 kg

500 gr

4

Cynamon

2 kg

20 gr

5

Przyprawa do ryb knor

7 kg

100gr

6

Przyprawa do drobiu knor

12 kg

100 gr

7

Przyprawa do mięsa knor

20 kg

100 gr

8

Esencja zapachowa

150 szt

6 ml

9

Herbata granulowana SAGA

280 kg

100 gr

10

Herbatniki szkolne

100 kg

100 gr

11

Krakersy

120 kg

180 gr

12

Kakao

50 kg

1 kg

13

Kawa inka

50 kg

500 gr

14

Ketchup

220 kg

1 kg

15

Kminek

1 kg

20 gr

16

Krem chrzanowy

120 kg

150 gr

17

Kwasek cytrynowy

15 kg

1 kg

18

Liść laurowy

3 kg

500 gr

19

Majeranek

6 kg

1 kg

20

Majonez winiary

200 kg

700gr

21

Makaron rosołowy nitka

150 kg

1kg,

22

Makaron gruby (wstążka, kolanko,świderek, muszelka) a w tym

1500 kg

22.1

j.w.

1000 kg

5,0 kg

22.2

j.w.

250 kg

2,5 kg

22.3

j.w.

250 kg

1,0 kg

23

Musztarda

220 kg

1 kg

24

Ocet

20 litr

1 l

25

Pieprz czarny prymat

10 kg

90gr

26

Pieprz ziołowy prymat

10 kg

90gr kg

27

Proszek do pieczenia

10 kg

36 gr

28

Przyprawa do flaków

4 kg

20 gr

29

Przyprawa do zup w płynie

180 litr

1 l

30

Przyprawa jarzynka

KUCHAREK

100 kg

1 kg

31

Soda oczyszczona

6 kg

500 gr

32

Sos pieczeniowy – w proszku KNORR

17 kg

1 kg

33

Sos grzybowy – w proszku

KNORR

15 kg

1 kg

34

Sos borowikowo – pieczarkowy w proszku

KNORR

20 kg

1 kg

35

Żurek – w proszku

KNORR

35 kg

1 kg

36

Zupa porowa – w proszku

KNORR

20 kg

1 kg

37

Zupa brokułowa – w proszku KNORR

24 kg

1 kg

38

Żelatyna

12 kg

1 kg

39

Kisiel

150 kg

1 kg

40

Budyń różne smaki

120 kg

1 kg

41

Budyń czekoladowy

20 kg

1 kg

42

Galaretka

80 kg

1 kg

43

Sos sałatkowy – ogrodowy prymat

10 kg

9g

44

Sól

1200 kg

1 kg

45

Koncentrat barszczu
w płynie

30 litr.

330 ml

46

Paluszki solone

80 kg

300 gr

47

Bulion (drobiowy, wołowy)

10 kg

1 kg

48

Kostka rosołowa (drobiowa, wołowa)

40 kg

100 g

49

Papryka słodka PRYMAT

4 kg

100 g

50

Papryka ostra PRYMAT

4 kg

100 g

51

Czosnek granulowany PRYMAT

4 kg

100 g

52

Zioła prowansalskie PRYMAT

4 kg

100 g

53

Przyprawa kebab-gyros PRYMAT

2 kg

100 g

54

Sos tatarski

100 kg

150 g

RAZEM

X

X

X

X

X

Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

(miejscowość, data) (podpis osoby /osób upoważnionych
do reprezentowania Oferenta)

UMOWA NR 09/2017/RW

Zawarta w dniu ………2017 roku w Nowinach pomiędzy Powiatem Chełmskim Pl. Niepodległości 1 22-100 Chełm NIP: 563-21-94-320 reprezentowanym przez: Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowinach, Okszów 22-105 Nowiny 101 – Marcina Kopciewicza, zwanym dalej „Zamawiającym”, a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej „Dostawcą”

§ 1

1. Zamawiający zleca a Dostawca przyjmuje do realizacji sukcesywne dostarczanie artykułów spożywczych, zwanych dalej „towarem”, do Domu Pomocy Społecznej w Nowinach.

2. Szczegółowy zakres zamówienia, w tym ceny jednostkowe towaru, zawiera załącznik Nr 1
do niniejszej umowy.

3. Łączna wartość brutto zamawianego towaru, wymienionego w załączniku Nr 1 do umowy, nie przekroczy kwoty brutto …………………….. zł (słownie:……………………………………………………………….).

4. Wynagrodzenie należne Dostawcy z tytułu wykonywania niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty, jakie zobowiązany jest on ponieść w związku z realizacją umowy.

§ 2

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia artykułów spożywczych odpowiadających normom jakościowym obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Warunki transportu muszą odpowiadać wymogom sanitarnym i przepisom HACCP.

3. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru zgodnie z wymaganiami i procedurami niezbędnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia określonymi w ustawie
z 27.09.2006 r. “O bezpieczeństwie żywności i żywienia”(Dz. U. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm), własnym środkiem transportu spełniającym odpowiednie wymogi sanitarne przewidziane prawem.

4. Dostarczane artykuły będą spełniały Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane.

5. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Dostawcy.

§ 3

 1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać towar sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 30.11.2018 r. chyba, że ilości towaru określone w niniejszej umowie zostaną wcześniej wyczerpane.

 2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8.
  00 do 15.00 w ilości i terminach określonych każdorazowo przez Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu z jednodniowy wyprzedzeniem.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia na dzień przed dostawą korekty ilości dostarczanego towaru, co nie powoduje powstania żadnych roszczeń po stronie Dostawcy.

 4. Dostarczenie mniejszej ilości towaru spowoduje odpowiednie zmniejszenie wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy.

§ 4

    1. Dostawca będzie dostarczał każdorazowo towar wskazany w zgłoszeniu Zamawiającego przy użyciu własnych środków transportowych i nie będzie pobierał z tego tytułu innych opłat niż przewidziane w ramach należnego mu mocą niniejszej umowy wynagrodzenia.

    2. Wydanie towaru obejmuje rozładunek w miejscu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

    3. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru zgodnie z wymaganiami i procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności, wraz z podaniem daty ważności każdego wyrobu.

    4. Dostawca zabezpiecza należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za asortyment i jakość zamawianego towaru.

    5. Dostawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu w/w artykułów oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne.

    6. Dostawca udziela gwarancji na przydatność do spożycia dostarczonych produktów, przy czym termin przydatności produktów do spożycia nie może być krótszy niż 30 dni.

    7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości każdego asortymentu maksymalnie
     o 50%, zaś Dostawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

    8. W sytuacji opisanej w ust. 6 należne Dostawcy wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmniejszone.

    9. Strony zgodnie postanawiają, że ceny jednostkowe towaru, określone w załączniku nr 1
     do niniejszej umowy, nie ulegną podwyższeniu przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy.

§ 5

1. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości dostarczonego towaru ustala się następujący sposób postępowania:

  1. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Dostawcę o reklamacji dostarczonego towaru,

  2. Dostawca w ciągu jednego dnia roboczego zapewni dostawę nowej partii towaru w ilości odpowiadającej ilości towaru reklamowanego.

2. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z wymianą partii towaru o zakwestionowanej jakości na towar wolny od wad.

§ 6

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i wysokości:

 1. w przypadku opóźnienia w dostarczeniu towaru – w wysokości 0,2 % wartości ceny netto, za towar, którego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia,

 2. w przypadku opóźnienia w wymianie towaru o zakwestionowanej jakości na towar wolny od wad – w wysokości 0,2 % wartości ceny netto za towar, którego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia,

 3. w razie odstąpienia przez Zamawiającego lub Dostawcę od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości 10% wartości netto całości towaru.

 1. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych przewidzianych jak wyżej
  z wynagrodzenia należnego Dostawcy.

§ 7

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w każdym czasie jej trwania ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdyby Dostawca nie wywiązywał się z przyjętych mocą niniejszej umowy obowiązków, a w szczególności dwukrotnie dostarczył towar nieodpowiadający obowiązującym normom jakościowym i ilościowym lub niezgodnie
  z warunkami określonymi w zgłoszeniu dokonanym przez Zamawiającego albo nie dokonał wymiany partii towaru o zakwestionowanej jakości na towar wolny od wad.

 2. W przypadku określonym w ust. 1 Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

 1. Rozliczenia za dostarczone partie towaru następować będą na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę po skutecznym dokonaniu dostawy.

 1. Ceny jednostkowe brutto towaru, na fakturach VAT, odpowiadać muszą cenom jednostkowym netto towaru wskazanych w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.

 2. Faktury będą wystawiane i składane do Zamawiającego

 3. Płatność każdorazowo będzie się odbywać w formie przelewu na konto Dostawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

§ 9

 1. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Dostawcą ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji przedmiotu umowy jest Pan Mirosław Piłat tel. 82 569 07 89

 2. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym ze strony Dostawcy w sprawie realizacji przedmiotu umowy jest ……………………………….. tel. ………………………………..

                                                                                                                                                                                                 § 10

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

  1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  2. Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

  3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Dostawca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zamawiający

 

 

 

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej                                                                                                                             Nowiny, 27 listopada 2017 r.

w Nowinach

Nowiny 101

22-105 Okszów

                                                                                                                                                                       Sorel Sp. z o.o.

                                                                                                                                                                       Hurtownia Artykułów Spożywczych

                                                                                                                                                                       Żołnierzy WIN 15

                                                                                                                                                                        22-200 Włodawa

W odpowiedzi na Państwa maila z dn. 23 listopada br., dotyczącego Zapytania ofertowego nr 09/2017 na dostawę różnych produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach, informuję, że odpowiada nam zaproponowana przez Państwa herbata (tj. Golden Assam lub Golden Chariot). Marka zupy porowej pozostaje bez zmian – DORO.

Download Attachments