DOSTAWY ARTYKUŁÓW PIEKARNICZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWINACH W 2018 ROKU – ROZSTRZYGNIĘCIE

Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: DPS.ZP.22.343.01.3.2018 Nowiny, 05.01.2018 r.

(miejscowość i data )

05.01.2018

(data ogłoszenia na stronie)

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/2018

 1. Zamawiający: Powiat Chełmski, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP: 563-21-94-320 reprezentowany przez Marcina Kopciewicza – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowinach, Okszów 105, tel/fax.: 82 569 07 89, e-mail: dps@dpswnowinach.pl

(Nazwa zamawiającego)

zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia: Dostawy artykułów piekarniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach w 2018 roku zgodnie z Formularzem cenowym zawartym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zapytania.

 2. Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r.

 3. Okres gwarancji: czas trwania dostaw.

 4. Miejsce i termin złożenia oferty: Dom Pomocy Społecznej w Nowinach w sekretariacie do godz. 11.00 w dniu 19.01.2018 r. osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera. Oferta złożona po terminie będzie odesłana bez otwierania.

 5. Termin otwarcia ofert: 19.01.2018 r. godz.11.05. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

 6. Warunki płatności: przelew 14 dni od dnia otrzymania towaru wraz z fakturą.

 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Mirosław Piłat, tel: 82 569 07 89.

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na niniejszym druku lub ściśle według wzoru i złożyć w zamkniętej opieczętowanej kopercie z dopiskiem: PIECZYWO – 2018.

 2. Treść oferty:

 1. nazwa wykonawcy……………………………………………………………………………………………………….

 2. adres wykonawcy

 3. NIP ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 4. Regon………………………………………………………………………………………………………………………………

 5. nr rachunku bankowego………………………………………………………………………………………………..

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto zł….. (słownie złotych……)

Podatek VAT zł….. (słownie złotych……)

Cenę brutto zł….. (słownie złotych…..).

10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

10.8. Termin realizacji zamówienia: 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r.

10.9. Okres gwarancji: czas trwania dostaw.

10.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia 31.01.2019 r.

10.11. Oświadczam, że zapoznałem się z dostępną dokumentacją i przedmiot zamówienia jest dla mnie zrozumiały, oraz że cena określona przeze mnie w ofercie obejmuje całość kosztów niezbędnych do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.

10.12. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

10.13. Przyjmuję do wiadomości, że ze względu na żywotny interes Zamawiającego, wynikający z okoliczności powodujących, że realizacja zamówienia może naruszać interes publiczny, niniejsze postępowanie może być unieważnione na każdym etapie procedury przed podpisaniem umowy. 10.14.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

10.15. Do oferty dołączam (wymagane): wypełniony i podpisany druk: Oferta cenowa – szczegółowa kalkulacja cenowa na dostawę artykułów spożywczych do DPS-u w Nowinach.

10.15. Ponadto do oferty dołączam (wymagane):

10.15.1. Potwierdzone za zgodność: odpis z KRS lub wypis z CEIDG, określający profil działalności, aktualne na dzień sporządzenia oferty.

10.15.2. Oświadczenie o posiadaniu uprawnienia do wykonywania obrotu artykułami spożywczymi, ich sprzedaży i dostawy.

……………………, dnia………………………

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik do zapytania ofertowego Nr 01/2018

……………………………………

(nazwa wykonawcy)

Formularz cenowy

na dostawę artykułów piekarniczych

dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach w roku 2018

Lp.

Nazwa produktu

Grama-tura kg

Jednostka miary

Szacowana ilość

Cena jednostko-wa netto
1 szt.

Cena w przelicze-niu na 1kg netto

Wartość dostaw netto

VAT %

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Bułka mała

0,05

szt

77000

2.

Bułka tarta

0.5

kg

310

3.

Bułka długa

0,04

szt

13 000

4.

Babka drożdżowa

0,5

kg

480

5.

Chleb zwykły

0,6

kg

8100

6.

Chleb razowy

0,5

kg

3300

7.

Cebularz

0,05

szt

2500

8.

Drożdżówka – różne smaki

0,04

szt

9100

9.

Drożdże

0,5

kg

3

10.

Placek z kruszonką

kg

kg

170

11.

Pączek

0,05

szt

2300

12.

Strucla z makiem

0,5

kg

60

RAZEM

Powyższe zestawienie ma charakter szacunkowy i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu podanych ilości artykułów piekarniczych.

Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

(miejscowość, data) (podpis osoby /osób upoważnionych
do reprezentowania Oferenta)

Umowa Nr 01/2018

zawarta w dniu 01.02. 2018 r. pomiędzy Powiatem Chełmskim, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP: 563-21-94-320, reprezentowanym przez Marcina Kopciewicza – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowinach, Okszów 105, Nowiny 101 (Uchwała Nr 229/15 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 28 grudnia 2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym

a ………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą, następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do magazynu DPS w Nowinach artykuły piekarnicze w asortymencie i cenach zgodnie ze złożoną ofertą cenową (Formularzem cenowym, który stanowi załącznik do umowy) w ilości każdorazowo zamówionej telefonicznie lub faksem na 2 dni przed dostawą. Dostawy odbywać się będą w dni robocze – poniedziałek, środa, piątek oraz sobota w godzinach od 7:00 do 11:00.

§ 2

Strony ustalają wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w następującej kwocie brutto: ………………….. (……………………………….). W tej kwocie wliczony jest podatek VAT.

§ 3

Umowa niniejsza zawarta została na okres od ………………………………… z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 4

Koszty transportu i ubezpieczenia na czas transportu obciążają Wykonawcę.

§ 5

Dostarczane produkty winny posiadać aktualne terminy przydatności do spożycia.

§ 6

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości artykułów będących przedmiotem umowy.

§ 7

W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wymienienia wadliwego produktu na wolny od wad w dniu powiadomienia o wadach.

§ 8

Zapłata za dostarczone produkty piekarnicze nastąpi przelewem z 14-dniowym terminem płatności po otrzymaniu przez Zamawiającego towaru wraz z fakturą VAT.

§ 9

W przypadku opóźnienia zapłaty naliczane będą odsetki ustawowe.

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zamawiającemu kary umowne w razie zwłoki w dostawie produktów w wysokości 0,1% ceny wartości produktów niedostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki.

§ 11

 1. Dopuszcza się zmiany ceny asortymentów stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w trakcie trwania umowy, jednakże wzrost cen może jedynie nastąpić w związku ze zmianą wartości czynników cenotwórczych, na  które Wykonawca nie ma wpływu i nie można było ich przewidzieć w momencie podpisywania umowy.

 3. Zmiana cen będzie możliwa w przypadku uzasadnionego wniosku Wykonawcy lub Zamawiającego.

 4. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych lub rażąco wysokich wzrostów cen Zamawiający może odmówić odbioru dalszych dostaw i w razie nie uzgodnienia ceny odstąpić od umowy bez prawa naliczenia przez Wykonawcę z tego tytułu kar umownych.

 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory między stronami umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:                                                                Zamawiający:

 

 

 

Download Attachments