DOSTAWY PRODUKTÓW MLECZARSKICH GRUPA 15500000-3 WG CPV – ROZSTRZYGNIĘCIE

Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej Nowinach, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: DPS.ZP 22.343.08.2.2017

Nowiny, 16.10.2017 r.

(miejscowość i data )

16.10.2017 r.

(data ogłoszenia na stronie)

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 08/2017

1. Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Nowinach 22-105 Nowiny 101 tel/fax.: 82  569 07 89, 82 545 97 97, e-mail: dps@dpswnowinach.pl

(nazwa zamawiającego)

Zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów mleczarskich grupa 15500000-3 wg CPV: zgodnie z formularzem cenowym na dostawę produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach stanowiącym załącznik Nr 1 do oferty i umowy.

2. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

3. Okres gwarancji: termin trwania dostaw: 01.11.2017 r. – 31.10.2018 r.

4. Miejsce i termin złożenia oferty: Dom Pomocy Społecznej w Nowinach – Sekretariat do 24.10.2017 r. do godz. 11.00.

5. Termin otwarcia ofert: 24.10.2017 r. godz. 11.10 . Kryterium oceny ofert – najniższa cena.

6. Warunki płatności: do 14 dni po przedstawieniu faktury za dostarczony towar.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Mirosław Piłat, tel. 82 569 07 89, 82 545 97 97.

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w zamkniętej opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Artykuły mleczarskie – DPS Nowiny 2017”.

9. Treść oferty:

9.1. nazwa wykonawcy

9.2. adres wykonawcy

9.3. NIP

9.4. regon

9.5. nr rachunku bankowego

9.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto zł (słownie złotych)

Podatek VAT zł (słownie złotych ….)

Cenę brutto zł (słownie złotych ….)

9.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

9.8. Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2018 r.

9.9. Okres gwarancji: termin obowiązywania badań.

9.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: 31.10.2018 r.

9.11.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

9.12. Ponadto do oferty dołączam (wymagane):

Potwierdzone za zgodność: odpis z KRS lub wypis z CEIDG, określający profil działalności, aktualne na dzień sporządzenia oferty.

Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu artykułami spożywczymi i posiadaniu środków transportu zapewniających dostawę artykułów spożywczych zgodnie z wymaganymi przepisami.

..…………., dnia………………

Pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik Nr 1do oferty

Formularz cenowy

na dostawę produktów mleczarskich

dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach od 01.11.2017 r do 31.10.2018 r.

Lp.

Nazwa produktu

Szacowane zapotrzebowanie roczne

Gramatura

Jednostka miary

Cena jednostkowa netto
1 szt. /1 op.

Cena w przeliczeniu na 1kg/1l netto

Wartość dostaw netto

VAT %

Wartość dostaw
brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Mleko 2 %

28 000

L

litr

2.

Śmietana 12 %

1200

L

330 ml

3.

Śmietana 18 %

800

L

500 ml

4

Twaróg półtłusty

600

kg

1 kg

5

Twaróg półtłusty

600

kg

250 g

6

Mleko w proszku

40

kg

7

Ser żółty gouda

200

kg

8

Ser żółty edamski

200

kg

9

Ser topiony bez dodatków

300

kg

100 g

10

Serek :

10.1

– z ziołami

40

kg

150 g

10.2

– naturalny

40

kg

150 g

10.3

– paprykowy

40

kg

150 g

10.4

– czosnkowy

40

kg

150 g

10.5

– waniliowy

40

kg

150 g

11

Jogurt naturalny

400

L

180 ml

12

Jogurty owocowe:

500

L

150 ml

13

Maślanka naturalna

20

L

14.

Kefir

1300

L

200 ml

RAZEM

Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z dostawą towaru do Zamawiającego zgodnie z warunkami umownymi. Jednocześnie uznaje się powyższy katalog artykułów za umowny, co znaczy, że Zamawiający nie jest zobowiązany do odbioru artykułów mleczarskich w pełnym zakresie podanych ilości.

..…………., dnia………………

Pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

(Wzór) Umowa Nr 08/2017

zawarta w dniu ………….r. pomiędzy Powiatem Chełmskim ul. Pl..Niepodległości 1 22-100 Chełm NIP: 563-21-94-320, reprezentowanym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowinach, Okszów 22-105, Nowiny 101 – Marcina Kopciewicza, zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do magazynów DPS mleko i produkty mleczarskie w asortymencie i cenach zgodnie ze złożoną ofertą cenową, (która stanowi załącznik do umowy) w ilości każdorazowo zamówionej telefonicznie lub faksem na 2 dni przed dostawą. Dostawy odbywać się będą w dni robocze – poniedziałek,środa, piątek w godzinach od 7:00 do 10:00

§ 2

Umowa niniejsza zawarta została na okres od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r. z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 3

Koszty transportu i ubezpieczenia na czas transportu obciążają Wykonawcę.

§ 4

Dostarczane produkty winny posiadać aktualne terminy przydatności do spożycia.

§ 5

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości produktów mleczarskich będących przedmiotem umowy.

§ 6

W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wymienienia wadliwego produktu na wolny od wad w dniu powiadomienia o wadach.

§ 7

Zapłata za dostarczone produkty mleczarskie nastąpi przelewem z 14 dniowym terminem płatności po otrzymaniu przez Zamawiającego towaru wraz z  fakturą VAT.

§ 8

W przypadku opóźnienia zapłaty naliczane będą odsetki ustawowe.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zamawiającemu kary umowne w razie zwłoki w dostawie produktów w wysokości 0,1% ceny wartości produktów niedostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

  1. Dopuszcza się zmiany ceny asortymentów stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

  2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w trakcie trwania umowy jednakże, wzrost cen może jedynie nastąpić w związku ze zmianą wartości czynników cenotwórczych, na które Wykonawca nie ma wpływu i nie można było przewidzieć w momencie podpisywania umowy.

  3. Zmiana cen będzie możliwa w przypadku uzasadnionego wniosku Wykonawcy lub Zamawiającego.

  4. Decyzja o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu wniosku zostanie podjęta po jego przeanalizowaniu na podstawie badania rynku oraz kształtowania się wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych w Biuletynie Statystycznym GUS co kwartał.

  5. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych lub rażąco wysokich wzrostów cen Zamawiający może odmówić odbioru dalszych dostaw i w razie nie uzgodnienia ceny odstąpić od umowy bez prawa naliczenia przez Wykonawcę z tego tytułu kar umownych.

  6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia publicznego objętego niniejszą specyfikacją ujęte zostały w projekcie umowy będącym częścią składową specyfikacji.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego

Spory między stronami umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca: Zamawiający:

Download Attachments