DOSTAWY ŚRODKÓW DO PRANIA ORAZ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I HIGIENY (ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 04/2017) – ROZSTRZYGNIĘCIE

ZO0417CH

Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach,

których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: DPS.ZP.22.343.04.2.2016

Nowiny, 30.06.2017 r.

(miejscowość i data )

30.06.2017 r.

data ogłoszenia na stronie

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 04/2017

1. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, 22-105 Okszów, Nowiny 101, tel/fax: 82 569-07-89, e-mail: dps@dpswnowinach.pl zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia: Dostawy środków do prania oraz utrzymania czystości i higieny, kod CPV: 24955000-3 zgodnie z wykazem zawartym w szczegółowej kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik do oferty.

3. Termin realizacji zamówienia: od 17.07.2017 r. do 16.07.2018 r.

4. Okres gwarancji: czas trwania dostaw.

5. Miejsce i termin złożenia oferty: DPS w Nowinach – Sekretariat w terminie do godz. 11.00 w dniu 10.07.2017 r.

6. Termin otwarcia ofert: 11.07.2017 r. godz.11.10. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

7. Warunki płatności: przelew 14 dni.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Mirosław Piłat tel. 82 569 07 89

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim w zamkniętej, opieczętowanej kopercie opisanej: „Dostawa środków środków do prania oraz utrzymania czystości i higieny – 2017”

10. Treść oferty:

10.1 nazwa wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10.2 adres wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.3. NIP………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10.4 Regon………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.5 Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………………………………………………………………………

10.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto zł………………………………………… (słownie złotych)……………………………………………………………………………………….

Podatek VAT zł…………………………………….. (słownie złotych)……………………………………………………………………………………….

Cenę brutto zł…………………………………………. (słownie złotych)………………………………………………………………………………………

10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz z wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

10.8. Termin realizacji zamówienia: od 17.07.2017 r. do 16.07.2018 r.

10.9. Okres gwarancji: na czas trwania umowy

10.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: 16.07.2018 r.

10.11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

10.12. Do oferty dołączam (wymagane) wypełniony i podpisany druk: Oferta cenowa – szczegółowa kalkulacja cenowa na dostawę środków środków do prania oraz utrzymania czystości i higieny do DPS w Nowinach.

10.13. Ponadto do oferty dołączam (wymagane):

10.13.1. Potwierdzone za zgodność: odpis z KRS lub wypis z CEIDG określający profil działalności, aktualne na dzień sporządzenia oferty.

10.13.2. Oświadczenie, że wszystkie oferowane wyroby posiadają niezbędne dopuszczenia do stosowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

10.13.3. Karty charakterystyki oferowanych produktów będących substancjami niebezpiecznymi lub preparatami chemicznymi oznakowanymi znakiem szkodliwości, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i umieszczone na nośniku CD.

..…………. dnia………………

Pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

 

 

 

 

…………………., dnia …………………

Pieczęć Wykonawcy

Oferta cenowa- szczegółowa kalkulacja cenowa

na dostawę środków do prania oraz utrzymania czystości i higieny do DPS w Nowinach od 17.07 2017 r. do 16.07. 2018 r

Formularz cenowy

Lp. Nazwa artykułu Szacunkowe Zapotrzebowanie
12 m-cy
Oferowana grama
tura opakowania
Cena opakowania netto Cena za 1kg/1l/1 szt.
netto
Wartość dostaw netto

(3 x 6)

Stawka VAT

[%}

Podatek VAT

(7x 8)

Wartość dostaw brutto

(7 + 9)

1 2

3

4

5 6 7 8 9 10

1.

Proszek do prania

1232

kg

x

x

x

x

x

x

1.1

Bonux

500

kg

1.2

Bryza

432

kg

1.3

Vizir

300

kg

2.

Płyn do prania w pralkach automat.

BRYZA

384

l.

3.

Płyn do płukania tkanin.Lenor

144

l.

4.

Wybielacz ACE

24

l.

5.

Płyn do mycia naczyń Ludwik 5l cytrynowy

600

l.

5.1

Płyn Ludwik uniwersalny 5l kwiat laguny

420

l.

6.

Płyn do mycia powierzchni ścian, glazury i podłóg z PCV oraz Tarket TYTAN 5l

540

l.

7.

Płyn do maszynowego mycia naczyń
(zmywarka ZKU 10.30 Lozamet) P-14

244

l.

8.

Środek nabłyszczający do zmywarek P-15

12

l.

9.

Szampon do mycia włosów Pollena-Savona 500 ml

552

l

10.

Płyn sanitarny usuwający kamień i rdzę dezynfekujący
i myjący Royal WC CM5

180

l.

10.1

Płyn sanitarny usuwający kamień i rdzę dezynfekujący
i myjący OLE SANIT WC 5l

180

l

10.2.

Płyn sanitarny usuwający kamień i rdzę PALEMKA

192

l

11.

Proszek czyszczący do emalii zlewów, urządzeń sanitarnych IZO

396

kg

12.

Mydło w płynie do dozowników do mycia rak ECCO 5l

660

l.

13.

Kostka zapachowa DIX w koszyku

840

szt.

14.

Mydło w kostce (waga 100g) DAMLA

480

szt.

15.

Płyn do mycia szyb CLIN W&G 500 ml

144

l.

16.

Krochmal wpłynie Ługa

18

l.

17.

Woda destylowana 5L

240

l

18.

Gąbka – zmywak

360

szt.

19.

Papier toaletowy makulaturowy

10 400

szt.

20.

Papier toaletowy makul. MAX

240

szt.

21.

Worki na śmieci 35l. niebieskie

14 412

szt.

22.

Worki na śmieci 120l. niebieskie

9 132

szt.

26.

Worki na śmieci 35l. czerwone

1 200

szt.

27.

Druciak – zmywak

120

szt.

28.

Szczotka WC

36

szt.

29.

Serwetki gastronomiczne 500 szt

36

opak.

30.

Ściereczka z mikrofibry

648

szt.

31.

Odświeżacz powietrza BRAIT 425 g

276

szt.

32.

Mleczko do czyszczenia CIF CREAM 750 ml

240

szt.

33.

Ręczniki papierowe – rolka szer. 23 cm , ilość warstw -2, kolor biały

540

szt

Razem :

X

X

X

X

………..

X

……………

……………

Uwaga: powyższe zestawienie nie stanowi katalogu zamkniętego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania asortymentu w podanych ilościach

Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia z transportem do magazynu DPS w Nowinach. Termin wykonania zamówienia: od 17 lipca 2017 r. do 30 lipca 2018 r.

Okres gwarancji: okres trwania dostaw

Warunki płatności: przelew 14 dni.

Ponadto oświadczamy, że:

1/ Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

2/ W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

W przypadku wyboru oferty niniejsza wycena będzie stanowić załącznik do umowy na dostawy.

………………………….. ………………………………………………………………………….

miejscowość, data pieczątka i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

UMOWA NR 04/2017/RW

W dniu …………..07.2017 r. pomiędzy:

Panem Marcinem Kopciewiczem – Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Nowinach, działającym w imieniu Powiatu Chełmskiego, na podstawie pełnomocnictwa na określonego w Uchwale nr 229/15 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 28 grudnia 2015 r., posiadającego NIP 563-21-94-320

zwanego dalej Zamawiającym,

a ………………………………………………………………….

NIP: …………………………..

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa środków do prania i utrzymania czystości i higieny do Domu Pomocy Społecznej w Nowinach, zgodnie z asortymentem i cenami zawartymi w Ofercie cenowej – szczegółowej kalkulacji cenowej na dostawę środków do prania oraz utrzymania czystości i higieny do DPS w Nowinach, która stanowi integralną część umowy.

§ 2

1. Umowa na dostawy, o której mowa w § 1 zostaje zawarta na okres

od 17.07.2017 r. do 16.07.2018 r. z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły będące przedmiotem umowy jeden raz

w miesiącu, własnym transportem na koszt Wykonawcy, po uprzednim złożeniu zamówienia w formie faxu. W zamówieniu tym określony zostanie asortyment i ilość.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości produktów będących przedmiotem umowy.

4. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest

do wymiany wadliwego produktu na wolny od wad w dniu powiadomienia o wadach.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przedmiotu zamówienia.

6. Niezrealizowanie pełnych ilości artykułów określonych w zapytaniu ofertowym nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3, może ulec zmianie, w oparciu o wykaz zmian cen rynkowych udokumentowanych przez Wykonawcę.

8. Zasadność każdej zmiany, o której mowa w pkt. 7. musi być potwierdzona wcześniejszym poinformowaniem Zamawiającego i uzyskaniem jego akceptacji.

§ 3

Strony ustalają, że wynagrodzenie należne z tytułu realizacji umowy wyniesie: brutto ………………………………….. Kwota podatku VAT wynosi:……………………………………..

§ 4

 1. Wynagrodzenie wynikające z realizacji przedmiotu umowy będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury za bieżącą dostawę.

 2. Dopuszcza się zmiany ceny asortymentów stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku zmiany stawki VAT.

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w trakcie trwania umowy, jednakże wzrost cen może jedynie nastąpić w związku ze zmianą wartości czynników cenotwórczych, na które Wykonawca nie ma wpływu i nie można było ich przewidzieć w momencie podpisywania umowy.

 2. Zmiana cen na wyższe będzie możliwa w przypadku uzasadnionego wniosku Wykonawcy.

 3. W przypadku zmian cen na niższe nie istnieje konieczność przedkładania wniosku.

 4. Decyzja o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu wniosku zostanie podjęta po jego przeanalizowaniu na podstawie badania rynku oraz kształtowania się wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych w Biuletynie Statystycznym GUS co kwartał.

 5. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych lub rażąco wysokich wzrostów cen Zamawiający może odmówić odbioru dalszych dostaw i w razie nie uzgodnienia ceny odstąpić od umowy bez prawa naliczenia przez Wykonawcę z tego tytułu kar umownych.

§ 5

 1. Jeżeli zwłoka w wykonywaniu zamówienia (dostawy)przekroczy 3 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy.

 2. W przypadku nie dotrzymania warunków umowy określonych w § 2 pkt 4 z tytułu nie dokonania wymiany wadliwego towaru, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy.

§ 6

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

………………………….

………………………….

Zamawiający

Wykonawca

 

Download Attachments