OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ MASZYN ROLNICZYCH

MASZYNY_ROLNICZEOGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ  MASZYN  ROLNICZYCH

Dom Pomocy Społecznej w  Nowinach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż sprzętu rolniczego.

1.Tryb postępowania :

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ustnego nieograniczonego i jest jawne.

2.Organizator:

Organizatorem przetargu ustnego nieograniczonego jest Dom Pomocy Społecznej w  Nowinach, Okszów  22-105, Nowiny  101, tel. 82  569 07 89    www.dpswnowinach.pl   

2.1.Podstawa  prawna:

2.2.Decyzja  Zarządu  Powiatu  w  Chełmie  z  16 kwietnia 2018roku

2.3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114, poz. 761 z późn. zmianami),

 1. Przedmiot przetargu ustnego nieograniczonego:

3.1.Poniżej w tabeli znajduje się opis sprzętu, numer  inwentaryzacyjny, cena wywoławcza, wadium oraz kwota  postąpienia.

 

Lp Nazwa sprzętu Rok produkcji Nr

inwentaryzacyjny

Cena  wywoławcza Wadium Kwota  postąpienia
1. Przyczepa  rolnicza Autosan D-47B 1980 NRZ-01-03-01448 2000,00 200,00 50,00

 

4.Uczestnicy przetargu ustnego nieograniczonego.

4.1.W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

4.2.Oświadczenia woli w  imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo.

5.Przygotowanie do przetargu ustnego nieograniczonego:

5.1.Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik musi zapoznać się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu opisanego w pkt 3, projektem umowy oraz wpłacić wadium  zgodnie z tabelą w pkt 3 na rachunek

Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Nr: 18 1600 1101 1841 1808 1000 0002 lub w kasie Domu Pomocy Społecznej w Nowinach -DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  22-105 Okszów, Nowiny  tel. 082 569 07 89. Wadium musi wpłynąć na rachunek Domu Pomocy Społecznej w  Nowinach do dnia  08 maja 2018r.

W tytule przelewu musi być imię i nazwisko, adres oraz dopisek „wadium -sprzedaż – przyczepa”.

Niewpłynięcie wadium do dnia 08.05.2018r. blokuje możliwość brania udziału w przetargu.

5.2.Przed rozpoczęciem przetargu uczestnicy mają obowiązek złożyć na ręce komisji przetargowej: oświadczenie –załącznik nr 1, że uczestnik zapoznał się z mieniem przeznaczonym do sprzedaży, projektem umowy – załącznik nr 2 oraz złożyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium.

5.3.Przetarg odbędzie się w  dniu 08.05.20180 r. o godz. 12.00 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Nowinach

5.4.Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie dokumentów wymienionych w punkcie 5.2.

6.Przebieg przetargu nieograniczonego:

6.1.Przetarg odbywa się ustnie,

6.2.Wylicytowana stawka stanowić będzie kwotę zakupu przedmiotowego mienia,

6.3.Przewodniczący komisji otwiera przetarg poprzez podanie ceny początkowej,

6.4.wysokość postąpienia zgodnie z tabelą w punkcie 3.1.

6.5.Stawka zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje stawkę wyższą,

6.6.Uczestnicy przetargu zgłaszają coraz wyższe stawki, do czasu trzykrotnego wywołania ceny przez prowadzącego przetarg ustny i braku dalszych zgłoszeń,

6.7.Przetarg wygrywa uczestnik, który zgłosił najwyższą cenę,

6.8.Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy  nie  wygrali  przetargu wadium  będzie  zwrócone  w  takiej  formie,  w  jakiej  je  wnosili  w  terminie  do  3  dni od  chwili  rozstrzygnięcia.

6.9.Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko osoby lub nazwę i siedzibę firmy która zaoferowała najwyższą cenę i wygrała przetarg,

6.10.Organizator w przypadku niewyłonienia zwycięzcy pierwszego przetargu podejmie czynności zmierzające do ogłoszenia kolejnego przetargu, gdzie cena wywoławcza może zostać obniżona,

6.11.Decyzję o obniżeniu ceny podejmie Dyrektor na wniosek przewodniczącego komisji.

7.Postanowienia końcowe

7.1.Przetarg ustny jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przystąpi do niego          i zaoferuje stawkę wyższą od stawki wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie.

7.2  Dom Pomocy Społecznej w Nowinach zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn,

7.3. Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika, w takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą za pełnomocnictwo,

7.4. Przed podpisaniem umowy kupna/sprzedaży kupujący wpłaca wylicytowaną kwotę na konto sprzedającego w ciągu 7 dni roboczych,

7.5. Przedmiot przetargu zostanie wydany nabywcy po podpisaniu umowy kupna/sprzedaży,

7.6. Wszelkich informacji udziela się w siedzibie DPS w Nowinach w dni robocze w godz. 7.00 –15.00. Osobą upoważnioną do udzielania informacji  jest  Pan Piotr Kowalczyk – tel.  82 569 07 89.

7.7. Przedmiot sprzedaży można oglądać w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach 101 w godz. 9:00 –14:00 od poniedziałku do piątku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (osoba wyznaczona  do  udzielania informacji – Piotr Kowalczyk)

 

Dyrektor

Marcin  Kopciewicz

 

 

 

Załącznik nr 1 do

Regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego (aukcji)

na sprzedaż   sprzętu  rolniczego

 

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja,niżej podpisany …………………………………………………………………………………………………..

legitymujący się dokumentem tożsamości seria ……………..numer …………………………………

reprezentujący ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

oświadczam, że:

 1. Zapoznałem się r e g u la m inem p r z e t a r g u  u s t n e g o    n ie o g r a n i c z o n- e g o   ( li c y t a c j i)  oraz  wzorem  umowy na  sprzedaż   maszyn rolniczych będących własnością   Domu  Pomocy  Społecznej  w  Nowinach.
 2. Zapoznałem się z przedmiotem przetargu*
 3. Nie zapoznałem się z przedmiotem przetargu, ale ponoszę odpowiedzialność za rezygnację z oględzin*,
 4. Wyrażam gotowość jego nabycia w obecnym stanie technicznym i nie będę wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Domu Pomocy  Społecznej  w  Nowinach

* właściwe zaznaczyć

 

………………………………………………

Podpis składającego oświadczenie

 

 

Umowa kupna-sprzedaży

Zawarta w dniu ……05.2018 r. w Nowinach pomiędzy:

Domem Pomocy Społecznej z siedzibą w Nowinach  22-105 Okszów, Nowiny  101,

NIP: 563-10-44-185  reprezentowanym przez:

Dyrektora – Marcina  Kopciewicza

zwanym w treści umowy  Sprzedającym ,a

 

zam. w

NIP ……………………….. legitymującym   się dowodem osobistym seria …………………..

wydanym ……………………… r. przez  ……………………………………zwanym w treści umowy Kupującym,  o następującej treści:

 

 • 1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż   przyczepa Autosan D-47B nr rej. CHH3823, nr ramy 70470, rok prod. 1980.

 

 • 2

Sprzedający oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy jest wolny od  wad prawnych oraz praw osób trzecich i nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten sprzęt, oraz że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

 

 • 3

Kupujący zapłaci Sprzedającemu za przedmiot sprzedaży określony w §1 niniejszej Umowy

 1. Przyczepa Autosan D-47B.

 

 • 4

1.Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność sprzętu określonego w §1 niniejszej umowy.

2.Kupujący oświadcza, że sprzęt został mu wydany, a stan techniczny sprzętu jest mu znany i z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.

 

 • 5

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.

 

 • 6

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

 

 • 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 • 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Kupującego       i jeden dla Sprzedającego.

 

Sprzedający                                                                              Kupujący

Download Attachments