OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH

Nowiny, 23.03.2016 r.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU

USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ

URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH

Dom Pomocy Społecznej w Nowinach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż sprzętu gastronomicznego w dniu 30.03.2017 r. o godzinie 12.00

1.Tryb postępowania :

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ustnego nieograniczonego i jest jawne.

2.Organizator:

Organizatorem przetargu ustnego nieograniczonego jest Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, Okszów 22-105, Nowiny 101, tel. 82 569 07 89 www.dpswnowinach.pl

3. Przedmiot przetargu ustnego nieograniczonego:

3.1.Poniżej w tabeli znajduje się opis sprzętu, numer inwentaryzacyjny, cena wywoławcza, wadium oraz kwota

postąpienia.

Lp

Nazwa

Rok produkcji

Nr inwentaryzacyjny

Cena wywoławcza

Wadium

Kwota postąpienia

1.

Kocioł warzelny KE 150.7

1992

ST-5/57/578/21

382,00 zł

30,00

10,00

2.

Kocioł warzelny KE 150.7

1998

ST-5/57/578/13

1005,00 zł

100,00

20,00

3.

Kocioł warzelny KE 150.7

2004

ST-5/57/578/24

1080,00 zł

1000,00

20,00

4.

Kocioł warzelny KE 150.7

2004

ST-5/57/578/24A

1080,00 zł

150,00

20,00

5.

Patelnia elektryczna PE-40

1992

ST-5/57/578/07

718,00 zł

100,00

10,00

6.

Taboret elektryczny TE

1998

ST-5/57/578/09

300,00

30,00

10,00

7.

Patelnia elektryczna PE-40

ST-5/57/578/01

718,00

70,00

10,00

4.Uczestnicy przetargu ustnego nieograniczonego.

4.1.W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

4.2.Oświadczenia woli w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo.

5.Przygotowanie do przetargu ustnego nieograniczonego:

5.1.Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik musi zapoznać się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu opisanego w pkt 3, projektem umowy oraz wpłacić wadium zgodnie z tabelą w pkt 3.1. na rachunek

Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Nr: 18 1600 1101 1841 1808 1000 0002 lub w kasie Domu Pomocy Społecznej w Nowinach -DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 22-105 Okszów, Nowiny tel. 082 569 07 89 . Wadium musi wpłynąć na rachunek Domu Pomocy Społecznej w Nowinach do dnia 30.03.2017r. do godz. 11.30

W tytule przelewu musi być imię i nazwisko, adres oraz dopisek „wadium -sprzedaż – ……………..(nazwa sprzętu)”.

Niewpłynięcie wadium do dnia 30.03.2017 r. do godz. 11.30 blokuje możliwość brania udziału w przetargu.

5.2.Przed rozpoczęciem przetargu uczestnicy mają obowiązek złożyć na ręce komisji przetargowej: oświadczenie –załącznik nr 1, że uczestnik zapoznał się z mieniem przeznaczonym do sprzedaży, projektem umowy – załącznik nr 2 oraz złożyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium.

5.3.Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Nowinach

5.4.Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie dokumentów wymienionych w punkcie 5.2.

6.Przebieg przetargu nieograniczonego:

6.1.Przetarg odbywa się ustnie,

6.2.Wylicytowana stawka stanowić będzie kwotę zakupu przedmiotowego mienia,

6.3.Przewodniczący komisji otwiera przetarg poprzez podanie ceny początkowej,

6.4.wysokość postąpienia zgodnie z tabelą w punkcie 3.1.

6.5.Stawka zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje stawkę wyższą,

6.6.Uczestnicy przetargu zgłaszają coraz wyższe stawki, do czasu trzykrotnego wywołania ceny przez prowadzącego przetarg ustny i braku dalszych zgłoszeń,

6.7.Przetarg wygrywa uczestnik, który zgłosił najwyższą cenę,

6.8.Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium będzie zwrócone w takiej formie, w jakiej je wnosili w terminie do 3 dni od chwili rozstrzygnięcia.

6.9.Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko osoby lub nazwę i siedzibę firmy która zaoferowała najwyższą cenę i wygrała przetarg,

6.10.Organizator w przypadku niewyłonienia zwycięzcy pierwszego przetargu podejmie czynności zmierzające do ogłoszenia kolejnego przetargu, gdzie cena wywoławcza może zostać obniżona,

6.11.Decyzję o obniżeniu ceny podejmie Dyrektor na wniosek przewodniczącego komisji.

7.Postanowienia końcowe

7.1.Przetarg ustny jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przystąpi do niego i zaoferuje stawkę wyższą od stawki wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie.

7.2 Dom Pomocy Społecznej w Nowinach zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn,

7.3. Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika, w takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą za pełnomocnictwo,

7.4. Przed podpisaniem umowy kupna/sprzedaży kupujący wpłaca wylicytowaną kwotę na konto sprzedającego w ciągu 7 dni roboczych.

7.5. Przedmiot przetargu zostanie wydany nabywcy po podpisaniu umowy kupna/sprzedaży,

7.6. Wszelkich informacji udziela się w siedzibie DPS w Nowinach w dni robocze w godz. 7.00 –15.00. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Mirosław Piłat – tel. 82 569 07 89, 798 026 262.

7.7. Przedmiot sprzedaży można oglądać w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach 101 w godz. 9:00 –14:00 od poniedziałku do piątku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (osoba wyznaczona do udzielania informacji – Mirosław Piłat)

Dyrektor

Marcin Kopciewicz

Załącznik nr 1do

Regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego (aukcji)

na sprzedaż sprzętu gastronomicznego

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………………..

legitymujący się dokumentem tożsamości seria ……………..numer ………………………..

reprezentujący ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że:

1. Zapoznałem się r e g u la m inem p r z e t a r g u u s t n e g o n ie o g r a n ic zo n e g o ( li c yt a c j i) oraz wzorem umowy na sprzedaż urządzeń gastronomicznych będących własnością Domu Pomocy Społecznej w Nowinach

2. Zapoznałem się z przedmiotem przetargu*

3. Nie zapoznałem się z przedmiotem przetargu, ale ponoszę odpowiedzialność za rezygnację z oględzin*,

4. Wyrażam gotowość jego nabycia w obecnym stanie technicznym i nie będę wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Domu Pomocy Społecznej w Nowinach

* właściwe zaznaczyć

……………………………………………

Podpis składającego oświadczenie

Umowa kupna-sprzedaży

Zawarta w dniu ……………………. r w Nowinach pomiędzy:

Domem Pomocy Społecznej z siedzibą w Nowinach 22-105 Okszów, Nowiny 101,

NIP: 563-10-44-185 reprezentowanym przez:

Dyrektora – Marcina Kopciewicza

zwanym w treści umowy Sprzedającym ,a

…………………………….

zam. w ………………………………..

NIP –————– legitymującym się dowodem osobistym seria

wydanym przez ………….., zwanym w treści umowy Kupującym, o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż w drodze przetargu (aukcji) ………………….

§ 2

Sprzedający oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten sprzęt, oraz że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§ 3

Kupujący zapłaci Sprzedającemu za przedmiot sprzedaży określony w §1 niniejszej Umowy……………………………………………………………………………..

§4

1.Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność sprzętu określonego w §1 niniejszej umowy.

2.Kupujący oświadcza, że sprzęt został mu wydany, a stan techniczny sprzętu jest mu znany i z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.

§5

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy obciążają Kupującego.

§6

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Kupującego i dwa dla Sprzedającego.

Sprzedający Kupujący

Download Attachments

  • odt DOK (1)
    Rozmiar pliku: 23 KB Pobrania: 82