Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów mleczarskich

Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej Nowinach, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: DPS.ZP.343.7.2018 Nowiny, 03.10.2018 r.

(miejscowość i data )

03.10.2018 r.

data ogłoszenia na stronie

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 08/2018

 1. Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Nowinach 22-105 Nowiny 101

tel/fax.: 82  569 07 89, 82 545 97 97, e-mail: dps@dpswnowinach.pl

Nazwa zamawiającego

Zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów mleczarskich grupa 15500000-3 wg CPV: zgodnie z formularzem cenowym na dostawę produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach stanowiącym załącznik Nr 1 do oferty i umowy.

 1. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.
 2. Okres gwarancji: termin trwania dostaw: 01.11.2018 r. – 31.10.2019 r.
 3. Miejsce i termin złożenia oferty: Dom Pomocy Społecznej w Nowinach – Sekretariat do 11.10.2018 r. do godz.11.00

 4. Termin otwarcia ofert: 11.10.2017 r. godz. 11.10 . Kryterium oceny ofert – najniższa cena.
 5. Warunki płatności: do 14 dni po przedstawieniu faktury za dostarczony towar.
 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Piotr Kowalczyk, tel. 82 569 07 89.
 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim w zamkniętej opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Artykuły mleczarskie – DPS Nowiny 2018

 2. Treść oferty:
 1. nazwa wykonawcy
 1. adres wykonawcy
 1. NIP
 2. Regon
 3. nr rachunku bankowego
 4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto zł (słownie złotych ….…..)

Podatek VAT zł (słownie złotych ….…..)

Cenę brutto zł (słownie złotych ….….…..)

10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

10.8. Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2019 r.

10.9. Okres gwarancji: termin obowiązywania badań.

10.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: 31.10.2019 r.

10.11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

10.12. Ponadto do oferty dołączam (wymagane):

10.12.1. Potwierdzone za zgodność: odpis z KRS lub wypis z CEIDG określający profil działalności, aktualne na dzień sporządzenia oferty.

10.12.2. Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu artykułami spożywczymi i posiadaniu środków transportu zapewniających dostawę artykułów spożywczych zgodnie z wymaganymi przepisami.

..…………. dnia………………

Pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik Nr 1 do oferty

Formularz cenowy

na dostawę produktów mleczarskich

dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach od 01.11.2018 r do 31.10.2019 r.

Lp.

Nazwa produktu

Szacowane zapotrzebowanie roczne

Gramatura

Jednostka miary

Cena jednostkowa netto
1 szt. /1 op.

Cena w przeliczeniu na 1kg/1l netto

Wartość dostaw netto

VAT %

Wartość dostaw
brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Mleko 2 %

30 000

L

1 litr

2.

Śmietana 12 %

1000

L

330 ml

3.

Śmietana 18 %

1000

L

500 ml

4

Twaróg półtłusty

600

kg

1 kg

5

Twaróg półtłusty

600

kg

250 g

6

Mleko w proszku

40

kg

7

Ser żółty gouda

200

kg

8

Ser żółty edamski

200

kg

9

Ser topiony bez dodatków

400

kg

100 g

10

Serek :

10.1

– z ziołami

20

kg

150 g

10.2

– naturalny

20

kg

150 g

10.3

– paprykowy

20

kg

150 g

10.4

– czosnkowy

20

kg

150 g

10.5

– waniliowy

20

kg

150 g

11

Jogurt naturalny

400

L

180 ml

12

Jogurty owocowe:

600

L

150 ml

13

Maślanka naturalna

20

L

14.

Kefir

1300

L

200 ml

RAZEM

Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z dostawą towaru do Zamawiającego zgodnie z warunkami umownymi. Jednocześnie uznaje się powyższy katalog artykułów za umowny, co znaczy, że Zamawiający nie jest zobowiązany do odbioru artykułów mleczarskich w pełnym zakresie podanych ilości.

..…………. dnia………………

Pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej]

Download Attachments