USŁUGA SERWISOWANIA URZĄDZEŃ GAZOWYCH KOTŁOWNI ORAZ KUCHNI W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWINACH

ZO0717

Załącznik Nr 4 do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach,

których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: DPS.ZP. 22.343.06.2.2017

Nowiny,21.07.2017 r.

(miejscowość i data )

21.07.2017

data ogłoszenia lub wysłania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 06/2016

1. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, 22-105, Nowiny 101, tel/fax: 82 569-07-89, e-mail: dps@dpswnowinach.pl

zaprasza do złożenia ofert na:

Przeglądy i serwis urządzeń kotłowni oraz kuchni gazowej w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część niniejszego zapytania kod CPV: 50531100-7. Szczegółowy zakres umowy obejmuje: załączony opis przedmiotu zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia: 01.08.2017 r. do 31.07.2018 r.
 2. Okres gwarancji: czas trwania umowy
 3. Miejsce i termin złożenia oferty osobiście lub za pośrednictwem dostarczyciela.

Sekretariat DPS w Nowinach – 27.07.2017 r godzina 11.00

 1. Termin otwarcia ofert: 27.07.2017 r. godz. 11.05. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.
 2. Warunki płatności: faktury wystawiane kwartalnie, termin płatności: 21 dni.
 3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Mirosław Piłat

8.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem – KONSERWACJA 2017 zgodnie z poniższym wzorem.

9. Treść oferty:

10. Nazwa wykonawcy

 1. adres wykonawcy
 2. NIP
 3. Regon
 4. Nr rachunku bankowego
 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto……………………………….. zł /miesiąc (słownie złotych)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podatek VAT………………………… zł /miesiąc (słownie złotych)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cenę brutto……………………………… zł /miesiąc (słownie złotych)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Łącznie za rok:

Cenę netto………………………………. zł /(słownie złotych)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podatek VAT…………………………… zł  (słownie złotych)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cenę brutto…………………………….. zł (słownie złotych)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10.6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

10.7. Termin realizacji zamówienia: 01.08. 2017 r. – 31.07.2018 r.

10.8. Okres gwarancji: czas trwania umowy

10.9. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: 31.07.2018r.

10.10. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

10.11. Do oferty dołączam: potwierdzoną za zgodność kopię dokumentu (aktualnych uprawnień) uprawniającego do wykonywania tego typu działalności.

……………………dnia………………………

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA NR 06/2017

I. Kocioł ACV CA 400

 1. Czyszczenie kotła, wyczystki skrzynki spalin, turbolizatorów, płomieniówek, – raz w roku.

 2. Sprawdzenie działania sygnalizacji optyczno-akustycznej raz w miesiącu.

 3. Sprawdzenie szczelności drzwi kotła raz w miesiącu.

 4. Sprawdzenie kontro spalania i wyregulowanie palnika – raz na dwa miesiące.

 5. Sprawdzenie załączenia się pomp mieszających i obiegowej instalacji grzewczej oraz funkcjonowania układów regulacji kotła dwa razy w miesiącu w okresie grzewczym

 6. Sprawdzenie funkcjonowania zabezpieczeń instalacji grzewczej wraz z kotłem

dwa razy w miesiącu .

II. Stacja uzdatniania wody.

 1. Sprawdzenie i ustawienie stacji pod kątem zdolności uzdatniającej – raz na dwa m-ce.

 2. Uzupełnienie soli – w miarę potrzeby.

III. Palnik gazowy Riello RS 64 MZ 500

 1. Sprawdzenie układu czujnika płomienia
 2. Sprawdzenie działania urządzenia zapłonowego.
 3. Sprawdzenie elektrozaworów pierwszego i drugiego stopnia pracy palnika oraz działania klap powietrza.
 4. Sprawdzenie działania siłownika oraz czujnika ciśnienia powietrza.
 5. Sprawdzenie ustawienia głowicy tarczy spiętrzajacej
 6. Sprawdzenie czujnika ciśnienia gazu oraz kontrola armatury gazowej przy palniku

Prace wykazane w pkt 1 do 6 należy wykonać raz w miesiącu.

IV. Wymiennik.

 1. Sprawdzenie wydajności cieplnej wymienników dwa razy w miesiącu.
 2. Regulacja pracy pompy cyrkulacyjnej – dwa razy w miesiącu.

V. Kuchnia – taboret gazowy TG-1, kocioł WKG-150.9, kuchnia gazowa KG-1, patelnia

SBG9-15IM

1. Sprawdzenie działania urządzenia zapłonowego – 10 szt.

2. Sprawdzenie czujnika ciśnienia gazu oraz kontrola armatury gazowej przy palniku –

10 szt.

3. Sprawdzenie działania sygnalizatora optyczno-akustycznego i systemu GX

4. Sprawdzenie zadziałania zaworu bezpieczeństwa KW7 w kotle – 4 szt.

Prace wykazane w pkt 1 do 4 należy wykonać raz w miesiącu.

VI. Zobowiązania w ramach zadania

1. Podjęcie procedur w celu umożliwienia uruchomienia kotłowni przed rozpoczęciem

sezonu grzewczego, jej włączenie oraz wyłączenie po zakończeniu sezonu.

2 . Na Wykonawcy spoczywa obowiązek usuwania ewentualnych awarii kotłowni

w ciągu czterech godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do okresowego (po uruchomieniu systemu

ogrzewania) przeglądu instalacji c.o. w obiekcie

4. W ramach zadania Wykonawca dokona 2 razy w roku przeglądu instalacji gazowej

i sporządzi z tego protokoły.

……………………dnia………………………

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

UMOWA nr 06/2017/RW

zawarta w dniu …………..r. pomiędzy Powiatem Chełmskim reprezentowanym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowinach – Marcina Kopciewicza zwanym w treści umowy Zamawiającym ,a ……………………………………zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

 1. Po rozstrzygnięciu postępowania przeprowadzonego zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty p.n. ,, Przeglądy i serwis urządzeń kotłowni i kuchni gazowej w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

 2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych.

 1. Przedmiot umowy wykonany zostanie w zakresie zgodnym z wykazem zamontowanych urządzeń, szczegółowym zakresem prac, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami tak, aby zapewnić ciągłą i bezawaryjną pracę kotłowni oraz kuchni

 1. W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca w ciągu dwóch godzin przystąpi do jej usunięcia po telefonicznym zgłoszeniu przez osobę upoważnioną. Za materiały użyte przy usuwaniu awarii Dom Pomocy Społecznej w Nowinach zapłaci na podstawie wystawionych faktur.

 1. Wykonanie przeglądu i konserwacji oraz usunięcia ewentualnych awarii urządzeń należy odnotować w książce kotłowni i potwierdzić przez kierownika administracyjnego lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 01 sierpnia 2017 r. do dnia 31 lipca 2018 r.

§ 3

 1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego
  w § 1 w rozliczeniu miesięcznym w kwocie: ……………….zł za rok, t.j…………………………………… złotych/miesiąc (słownie ……. złotych) łącznie z podatkiem VAT 8%.

 2. Strony ustalają, że wynagrodzenie ustalone w pkt 1 zostanie uiszczone przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

 3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

§ 4

 1. Wykonawca za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań umownych zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

 2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
  w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki 1icząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

 3. za spowodowane przerwy w realizacji robót z przyczyn za1eżnych od Wykonawcy
  w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,

 4. za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umownej.

 1. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 5

 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace polegające na konserwacji lub wymianie urządzeń.

 2. Okres gwarancji wynosi jeden rok od daty konserwacji lub montażu w ramach wymiany.

§ 6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy wymagają formy pisemnej.

§ 7

Każdej ze stron służy prawo rozwiązania umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy organem rozstrzygającym będzie Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                                                                                                                                                                                                                     Wykonawca

Download Attachments

 • odt ZO0717
  Rozmiar pliku: 28 KB Pobrania: 161