ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

Znak sprawy: DPS.ZP.22.343. 05.2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

W postępowania nr DPS.ZP.343.05.2018 z dnia 13.11.2018 r. na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na zadanie p.n.: dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Nowinach, zgodnie z asortymentem i cenami zawartymi w Ofercie cenowej – szczegółowej kalkulacji cenowej na dostawę artykułów spożywczych stanowiącej załącznik Nr1 do oferty.

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie
zapytania ofertowego na dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Nowinach.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta
z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp

Nazwa oferenta

Cena netto zł

Cena brutto zł

Wymóg posiadania uprawnień lub innych wymaganych

dokumentów

Uwagi

1. PPUH SOREL Sp. z o.o. 43-225 Wola, Oddzi. Nr 1 22-200 Włodawa, ul.Żołnierzy WiN 15, NIP 6460008408

84397,74

92477,33

posiada

CENA OFERTY PRZEWYŻSZA KWOTĘ ZABEZPIECZONĄ W BUDŻECIE

2 ALMAX Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna 21, 21-002 Jastków

80042,03

86457,33

posiada

CENA OFERTY PRZEWYŻSZA KWOTĘ ZABEZPIECZONĄ W BUDŻECIE