SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY

SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY

swiss_logo

Program „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo- wychowawczych” obszaru tematycznego „Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy”.

Projekt pt.”Poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Nowinach – szansą na lepszą jakość życia mieszkańców”.

Beneficjentem projektu jest Powiat Chełmski , podmiotem relizującym przedsięwzięcie – Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, jednostka organizacyjna pomocy społecznej powiatu chełmskiego.

W Domu Pomocy Społecznej w Nowinach zrealizowany został projekt „Poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Nowinach – szansą na lepszą jakość życia mieszkańców”. Inwestycja została sfinansowana w 85% ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, pozostałe 15% wkładu wniósł PFRON. Całość inwestycji wynosi 1 619 554,65zł.

Projekt miał charakter kompleksowy. Swoim zakresem objął część kubaturową– doposażenie sal specjalistycznych w nowoczesny sprzęt, zwiększenie komfortu w wybranych pomieszczeniach, zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności terenu parku, zakup specjalistycznego sprzętu , oraz część szkoleniową, która została bezpośrednio powiązana z działaniami inwestycyjnymi, tak aby osiągnąć jak najwyższą jakość świadczonych usług. Tematyka szkoleń została wybrana na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb. Szkolenia przygotowały pracowników do postanowienia właściwej diagnozy funkcjonalnej, emocjonalnej i rozpoznawania potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców.

W wyniku realizacji projektu istniejąca infrastruktura DPS została wzbogacona o nowe oraz zmodernizowane elementy, zaadaptowane pomieszczenia oraz nowoczesne wyposażenie. Modernizacji został poddany park wokół Domu. Powstał Amfiteatr wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami małej architektury: oczko wodne, altanki, ciągi pieszo-jezdne, huśtawki, letnia stołówka składająca się z pięciu małych altanek.

Realizacja działań przyczyniła się do rozwiązania istotnych problemów DPS, który oprócz bytowych i opiekuńczych, świadczy również usługi wspomagające polegające na podnoszeniu sprawności mieszkańców oraz ich aktywizacji. Dzięki modernizacji usunięte zostały bariery architektoniczne, przez co zwiększyła się funkcjonalność pomieszczeń. Całość inwestycji przyczyni się do podniesienia poziomu jakości życia mieszkańców, poprawy warunków i komfortu użytkowania obiektu oraz integracji ze społecznością lokalną.

Produktami projektu są:

– adaptacja pomieszczeń mieszkalnych dla nowego użytkownika – osób przewlekle somatycznie chorych,

– doposażenie pokoi mieszkalnych,

– doposażenie sal specjalistycznych: sala rehabilitacji, sala wodolecznictwa, sala terapii zajęciowej, sale dziennego pobytu, gabinet medyczny pomocy doraźnej, świetlica w nowoczesny sprzęt, m.in. łóżka rehabilitacyjne, podnośnik łazienkowy, lampa solux, stół rehabilitacyjny, aparaty do elektroterapii i tlenoterapii, orbitrek magnetyczny, rotor elektryczny, komputer, kamerę, kina domowe, telewizory, odkurzacze piorące, zmywarko – wyparzarki,

– modernizacja i doposażenie pomieszczeń pomocniczych,

Ilość zakupionych urządzeń- 217 szt., w tym medycznych – 6szt., audio-video – 3szt., ICT- 3szt., meble – 124szt., inne- 81.